Iznomā
Daugavpils , Ģimnāzijas iela 12 - biroju telpas
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Rezultāti

Publicēts lēmums 14.08.2020.

Nav nomas tiesību pretendentu.


2,50 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 30.07.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 001 6802
Būvju/telpu platība - 926.5 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Kultūras piemineklis
Maksimālais nomas termiņš - 1 gads
Stāvs: -1,1,2 no 2
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā biroju telpas ēkā ar kadastra apzīmējumu 0500 001 6502 001, t.sk.
- telpu grupas 001, 1.stāva telpas no Nr.15 - 18 ar kopējo platību 19 m²;
- telpu grupas 003, 2.stāva telpas no Nr.2 - 12, no Nr.14 - 20, Nr.22, Nr.27 ar kopējo platību 424,20 m²;
- telpu grupas 004, pagraba stāva telpas no Nr.2 - 6, no Nr.8 - 33 ar kopējo platību 483,3 m².
(skatīt Pielikumā pievienoto telpu plānu).

PAPILDUS NOMAS MAKSAI JĀMAKSĀ (izmaksas bez PVN, var tikt precizētas pie Līguma slēgšanas):
- nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) - EUR 0,24 par 1 m² mēnesī;
- apdrošināšana - EUR 0,01 par 1 m² mēnesī.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 13.08.2020
Laiks: 14:00
Talejas iela 1, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā norādītajam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Talejas ielā 1).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.

Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu, tai skaitā Valsts akciju sabiedrības «Valsts nekustamie īpašumi», pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc nomas tiesību izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/33618/20180820123342_Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
files/ads/33618/20180820123342_Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
files/ads/33618/26335_Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
files/ads/33618/33031_Telpu_plans_Gimnazijas_iela_12_Daugavpils_.pdf
Telpu_plans_Gimnazijas_iela_12_Daugavpils_.pdf
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties uz zemāk norādīto kontaktinformāciju
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Rīga,Talejas iela 1
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvnoma
Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 2,50 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 12.08.2020