Iznomā
Rīga, Pils laukums 4 - Telpas tirdzniecības vai ēdināšanas pakalpojumiem
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Rezultāti

Publicēts lēmums 29.06.2020.

Nav nomas tiesību pretendentu.


8,50 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 13.06.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 008 0053
Būvju/telpu platība - 205.8 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Telpu grupas apzīmējums - 003
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: -1, 1 no 4
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā telpas veikala / kafejnīcas / restorāna izveidošanai, ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 008 0053 001, 1. stāvā un pagrabstāvā, ar kopējo platību 205,80 m², t.sk.
- telpu grupas 003, 1.stāva telpas no Nr.1-13 ar kopējo platību 156,5 m²;
- telpu grupas 003, pagraba stāva telpas no Nr.14,-23 ar kopējo platību 49,3 m².
Telpu plānu skatīt pielikumā.

Papildus nomas maksai jāmaksā (izmaksas bez PVN, var tikt precizētas pie Līguma slēgšanas):
1. Īpašuma apsaimniekošanas izmaksas, (t.sk. NĪ personāla atlīdzība un izdevumi kārtējiem remontiem) 1,57 EUR/m² mēnesī;
2. NĪ nodoklis (zeme + ēka) 0,69 EUR/m² mēnesī;
3. Apdrošināšana 0,01 EUR/m² mēnesī.

Pirmajiem diviem nomas mēnešiem nomas maksa noteikta 4,25 EUR/m² mēnesī + papildus maksājumi 2,17 EUR/m² mēnesī, ņemot vērā telpu tehnisko stāvokli un iespējamo telpu grupas lietošanas mērķa maiņu.

Telpu grupas izmantošanas veids: vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības telpu grupa.

Pie telpām iespējams izvietot vasaras āra terasi.

Ēka celta 1785. gadā, pārbūvēta 1852. gadā.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 26.06.2020
Laiks: 14:00
Talejas iela 1, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā norādītajam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Talejas ielā 1).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.

Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu, tai skaitā Valsts akciju sabiedrības «Valsts nekustamie īpašumi», pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc nomas tiesību izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/33057/25995_Tipveida ligums VNI ipasumi fiz pers_2018.docx
Tipveida ligums VNI ipasumi fiz pers_2018.docx
files/ads/33057/25995_Tipveida ligums VNI ipasumi jurid_2018.docx
Tipveida ligums VNI ipasumi jurid_2018.docx
files/ads/33057/26427_Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
files/ads/33057/28967_Telpu plāns_1st.jpg
Telpu plāns_1st.jpg
files/ads/33057/28967_Telpu plāns_pagrabs.jpg
Telpu plāns_pagrabs.jpg
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties uz zemāk norādīto kontaktinformāciju
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
tālr.: 27339843, 29471103
e-pasts: vni.lvnoma
Lietošanas mērķis
Sabiedrības ēdināšanas telpas
Cena
Cena - 8,50 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 25.06.2020