Pārdod
Jelgava, Akadēmijas iela 3
Zemes gabala platība - 3052 m2
528 480,00 EUR
Publicēts 11.06.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0900 006 0004
Būvju/telpu platība - 3238.4 m2
Zemes gabala platība - 3052 m2
Būvju skaits - 1
Cita objektu raksturojoša informācija
Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 17.07.2020
Laiks: 13:00
VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (reģistrācijas Nr.40003294758) elektroniskās izsolēs Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod valsts nekustamo īpašumu:

Akadēmijas ielā 3, Jelgavā (kadastra numurs 0900 006 0004), kas sastāv no zemes vienības 3052 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0900 006 0004) un būves (būves kadastra apzīmējums 0900 006 0004 001), kopā ar trim būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 0900 006 0004 004, 0900 006 0004 005 un 0900 006 0004 006). Izsoles sākumcena EUR 528480. Izsoles solis - EUR 2000.

Izsoles sākums – 2020.gada 17.jūnijs, izsoles noslēgums – 2020.gada 17.jūlijs plkst. 13:00.
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: elektroniskā
Citi nosacījumi
Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 7.jūlijam jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas VAS “Valsts nekustamie īpašumi” norēķinu kontā AS "SEB banka" kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā.

Nekustamo īpašumu var iegādāties izmantojot bankas aizdevumu slēdzot darījuma konta līgumu.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.
Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena: 07.07.2020
Dokumenti lejupielādei
files/ads/33016/31935_Ligumi_155_363.pdf
Ligumi_155_363.pdf
files/ads/33016/31935_Akademijas3_Jelgava_Ligumi_public.pdf
Akademijas3_Jelgava_Ligumi_public.pdf
files/ads/33016/31935_Akademijas_3_Jelgava_novertejums_pub.pdf
Akademijas_3_Jelgava_novertejums_pub.pdf
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Mārtiņš Reķis
26320958
Martins.Rekis@vni.lv
Cena
Cena - 528 480,00 EUR