Pārdod
Jūrmala, Jāņa Pliekšāna iela 102
Zemes gabala platība - 0.5198 ha
Rezultāti

Publicēts lēmums 30.07.2020.

Nav pārdots.


149 170,00 EUR
Publicēts 11.06.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 1300 009 8602
Zemes gabala platība - 0.5198 ha
Cita objektu raksturojoša informācija
Zemes vienība atrodas Publiskās apbūves teritorijā. Zemes vienība atrodas plūdu riska teritorijā (applūstošā teritorija ar 1 % varbūtību tuvās nākotnes scenārijā), kas ir noteikta pētījumā „Applūduma riska izpēte un prognozēšana Jūrmalas pilsētas teritorijā pie virszemes ūdensobjekta „Lielupe" un rekomendāciju izstrāde plūdu riska samazināšanai un teritorijas aizsardzībai" (SIA „Procesu izpētes un analīzes cents", 2012.g.)

Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 17.07.2020
Laiks: 13:00
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) atkārtotās elektroniskās izsolēs Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod valsts nekustamos īpašumus:

Jāņa Pliekšāna ielā 102, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 009 8602), kas sastāv no zemes vienību 5198 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 009 8602). Izsoles sākumcena EUR 149170. Izsoles solis - EUR 1000.

Izsoles sākums – 2020.gada 17.jūnijs, izsoles noslēgums – 2020.gada 17.jūlijs plkst. 13:00.
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: elektroniskā
Citi nosacījumi
Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 7.jūlijam jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" norēķinu kontā AS "SEB banka" kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā.

Nekustamo īpašumu var iegādāties izmantojot bankas aizdevumu slēdzot darījuma konta līgumu.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.
Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena: 07.07.2020
Dokumenti lejupielādei
files/ads/33015/30431_Plieksana102_Jurmala_novertejums.pdf
Plieksana102_Jurmala_novertejums.pdf
files/ads/33015/30431_Ligumi_155_363.pdf
Ligumi_155_363.pdf
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Mārtiņš Reķis
26320958
Martins.Rekis@vni.lv
Cena
Cena - 149 170,00 EUR