Iznomā
Preiļu novads, Preiļi, A. Paulāna iela 3A - Telpas Nr. 16; 19
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Rezultāti

Publicēts lēmums 10.06.2020.

Nav nomas tiesību pretendentu.


0,78 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 02.06.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 7601 004 0508 001
Būvju/telpu platība - no 6.1 m2 Līdz 17.7 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Telpu grupas apzīmējums - 001
Maksimālais nomas termiņš - 31.12.2032
Stāvs: 1 no 3
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā šādas telpas (plāns pielikumā) Preiļos, A. Paulāna ielā 3A:
1. telpa Nr. 19 – 6.1 m2
2. telpa Nr. 16 – 17.7 m2.
Var pieteikties uz vienu vai vairāku telpu nomu. Nomas objekta veids: telpas biroja ēkā. Lietošanas mērķis: telpu izmantošana dažādām vajadzībām, kas netraucē Iznomātāja darbu un atbilst vispārpieņemtām ētikas normām.
Telpas nevar nodot apakšnomā.
Minimālā nomas maksa par kv.m.:
1. 0.78 euro bez PVN, ja nomnieks ir MK 20.02.2018. noteikumu Nr. 97 6.4. apakšpunktā noteiktā biedrība vai nodibinājums, vai valsts iestāde, vai pašvaldības iestāde;
3. 1.56 euro bez PVN, ja nomnieks neatbilst 1. punktā noteiktajiem nosacījumiem.

Papildus jāveic maksājumi, kas noteikti pielikumā pievienotā telpu nomas līguma projekta 3.2. punktā.
Informācija par pārdošanu
Lāčplēša iela 1, Rīga
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu slēgtā aploksnē saskaņā ar pielikumā pievienoto iesnieguma formu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā norādītajam pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Lāčplēša ielā 1). Pieteikums jāadresē Telpu iznomāšanas komisijai.


Dokumenti lejupielādei
files/ads/32942/31311_telpu_nomas_ligums.docx
telpu_nomas_ligums.docx
files/ads/32942/31311_pieteikums.docx
pieteikums.docx
files/ads/32942/32942_1_stava_plans.jpg
1_stava_plans.jpg
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
Centrālā statistikas pārvalde
Jānis Jonikāns
67366764, 25663244
Janis.Jonikans@csb.gov.lv
Lietošanas mērķis
Citas telpas
Cena
Cena - 0,78 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 09.06.2020