Iznomā
Līvānu novads, Līvāni, Lauku iela 10A, 2A
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
0,55 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 21.05.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 7611 005 0507
Būvju/telpu platība - 1878.2 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - līdz atsavināšanai, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu
Stāvs: 1 no 1
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Tiek iznomātas:
- garāžu ēka Lauku ielā 10A, Līvānos (būves kadastra apzīmējums 7611 005 0507 001) - 887,90 m²;
- garāžu ēka Lauku ielā 2A, Līvānos (būves kadastra apzīmējums 7611 005 0507 002) - 990,3 m².

Garāžas netiek iznomātas pa boksiem.

PAPILDUS nomas maksai jāmaksā (izmaksas tiks precizētas pie Līguma slēgšanas):
Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) un nekustamā īpašuma apdrošināšanas maksājumi.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 18.06.2020
Laiks: 14:00
Talejas iela 1, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā norādītajam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Talejas ielā 1).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.

Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu, tai skaitā Valsts akciju sabiedrības «Valsts nekustamie īpašumi», pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc nomas tiesību izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.

Dokumenti lejupielādei
files/ads/32851/20160513160726_Lauku_iela_Līvāni.png
Lauku_iela_Līvāni.png
files/ads/32851/20161110111602_Garāžas_kad._lieta.pdf
Garāžas_kad._lieta.pdf
files/ads/32851/20161110111602_Garāžas_kad._lieta_2.pdf
Garāžas_kad._lieta_2.pdf
files/ads/32851/20180819232350_Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
files/ads/32851/20180819232351_Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
files/ads/32851/26392_Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties uz zemāk norādīto kontaktinformāciju
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
tālr.: 20222242, 27339843, 29471103
e-pasts: vni.lvnoma
Lietošanas mērķis
Palīgēkas
Cena
Cena - 0,55 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 17.06.2020