Pārdod
Rīga, Raiņa bulvāris 27
Zemes gabala platība - 781 m2
Rezultāti

Publicēts lēmums 11.06.2020.

Nav pārdots.


2 250 000,00 EUR
Publicēts 28.04.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 005 0032
Būvju/telpu platība - 2697 m2
Zemes gabala platība - 781 m2
Būvju skaits - 1
Kultūras piemineklis
Cita objektu raksturojoša informācija
Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu, tai skaitā VAS «Valsts nekustamie īpašumi», pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc nomas tiesību izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 08.06.2020
Laiks: 13:00
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) atkārtotās elektroniskās izsolēs Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod valsts nekustamo īpašumu:

Raiņa bulvārī 27, Rīgā (kadastra numurs 0100 005 0032), kas sastāv no zemes vienības 781 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 005 0032) un divām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 0100 005 0032 001 un 0100 005 0032 002). Izsoles sākumcena EUR 2250000. Izsoles solis - EUR 10000.

Izsoles sākums – 2020.gada 8.maijs, izsoles noslēgums – 2020.gada 8.jūnijs plkst. 13:00.
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: elektroniskā
Citi nosacījumi
Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 28.maijam jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" norēķinu kontā AS "SEB banka" kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena: 28.05.2020
Dokumenti lejupielādei
files/ads/32516/30433_Riga_Raina_27_novertejums.pdf
Riga_Raina_27_novertejums.pdf
files/ads/32516/30433_Uzmerisanas_lieta_Raina27_Riga.pdf
Uzmerisanas_lieta_Raina27_Riga.pdf
files/ads/32516/30433_NKMP_noradijumi_Raina27_ligums.pdf
NKMP_noradijumi_Raina27_ligums.pdf
files/ads/32516/30433_Ligumi_Raina27.docx
Ligumi_Raina27.docx
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Mārtiņš Reķis
26320958
Martins.Rekis@vni.lv
Cena
Cena - 2 250 000,00 EUR