Iznomā
INVESTĪCIJU OBJEKTS: Limbažu novads, Vidrižu pagasts, Īpašuma „Igates pils atpūtas kompleksa” noma
Zemes gabala platība - 89260m2
Rezultāti

Publicēts lēmums 27.02.2020.

Nav nomas tiesību pretendentu.


1 760,00 EUR
Publicēts 30.01.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 6684 002 0103
Būvju/telpu platība - 3290.3 m2
Zemes gabala platība - 89260m2
Kultūras piemineklis
Maksimālais nomas termiņš - 10 gadi
Stāvs: pagrabs, 1,2,3 no 3
Nosacītā nomas maksa par objektu kopā -
1 760,00 EUR (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
133,89 EUR gadā (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" piedāvā nomai nekustamo īpašumu „Igates atpūtas”, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā, t.sk.:
- zemes vienību (kadastra apzīmējums 6684 002 0103) ar kopējo platību 7,183 ha, uz kuras atrodas būves ar kopējo platību 2439 m2;
- zemes vienību (kadastra apzīmējums 66840020128) ar kopējo platību 1,743 ha, uz kuras atrodas būves ar kopējo platību 851,3 m².

Nomas maksa noteikta 1760,00 EUR mēnesī + PVN.

PAPILDUS NOMAS MAKSAI JĀMAKSĀ (izmaksas var tikt precizētas pie Līguma slēgšanas):
- zemes nomas maksa 1,5% no zemesgabalu kadastrālās vērtības gadā, t.i. 133,89 EUR gadā;
- nekustamā īpašuma apsaimniekošanas maksājumi 1250,31 EUR mēnesī;
- nekustamā īpašuma apdrošināšana 21,63 EUR mēnesī;
- nekustamā īpašuma nodoklis (zeme + ēkas) 143,67 EUR mēnesī.

Objekta lietošanas mērķis – viesnīcas/ viesu nama un ar to saistīto pakalpojumu nodrošināšana.

NOMNIEKA PIENĀKUMI (iekļauti pielikumā pievienotajā Nomas līgumā, 11.punkts):
- Īpašuma sastāvā esošo būvju elektroinstalācijas, ūdens apgādes, kanalizācijas un siltumapgādes tīklu remontu un uzturēšanu kārtībā atbilstoši attiecīgo normatīvo aktu un institūciju prasībām un Apsaimniekošanas programmai visā līguma darbības laikā par saviem līdzekļiem;
- Līguma darbības laikā regulāri, vienu reizi 6 (sešos) mēnešos, Īpašuma sastāvā esošās kafejnīcas- dzirnavu (kadastra apzīmējums 66840020103010) atbalsta sienas plaisas monitoringu, uzstādot novērošanas markas. Par iegūtajiem rezultātiem rakstiski informēt IZNOMĀTĀJU.
- veikt tehniskās apsekošanas atzinuma izstrādi visām ēkām saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 529 ,,Ēku būvnoteikumi” punkta Nr.191. punkta prasībām ne retāk kā reizi 10 (desmit) gados. Ja tehniskās apsekošanas laikā konstatē redzamus ēkas bojājumus, kas var mazināt ēkas stiprību vai noturību, NOMNIEKS veic nepieciešamos pasākumus to novēršanai. NOMNIEKS, parakstot Īpašuma nodošanas un pieņemšanas aktu, tiek iepazīstināts ar spēkā esošu (veikta 2017. gada jūnija – augusta mēnešos un ir derīga līdz 2027. gadam) IZNOMĀTĀJA veikto ēku apsekošanu.
- veikt elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumus, elektroiekārtu, zemējuma ierīces un zemējumvada nepārtrauktības pretestības un zibens aizsardzības sistēmas mērījumus saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 ,,Ugunsdrošības noteikumi” 56. punkta prasībām reizi 10 (desmit) gados. Saskaņā ar minēto noteikumu 57. punkta prasībām NOMNIEKS par pārbaudes rezultātiem NOMNIEKS noformē pārbaudes aktu (šajā punktā minēto noteikumu 6. pielikums), vienu eksemplāru iesniedzot IZNOMĀTĀJAM. Pirmie mērījumi jāveic 6 (sešu) mēnešu laikā no Īpašuma nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
- NOMNIEKAM ir pienākums veikt šādus kapitālieguldījumus un šādā apmērā un termiņā:
- būvju ar kadastra apzīmējumu 66840020128001, kadastra apzīmējumu 66840020128002 un kadastra apzīmējumu 66840020128003 konservācijas darbu uzlabojumus vai minēto būvju atjaunošanu 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu laikā no Īpašuma nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienas;
- būves ar kadastra apzīmējumu 66840020103010 ārējā lietus ūdens novadīšanas sistēmas atjaunošanu un sekundāri puspgaraba konstrukciju un apdares elementu atjaunošanu. Līdz 31.12.2025. nodrošināt ēkas vēsturiskās konsistences un vēsturiskā dzirnavu mehānisma saglabāšanu pilnā apjomā (restaurācija, saskaņā ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteiktajām nostādnēm), ieskaitot projektēšanas darbus;
- līdz 31.12.2020. būves ar kadastra apzīmējumu 66840020103010 atbalsta sienas apdares atjaunošanu;
- būvei ar kadastra apzīmējumu 66840020103001 (Igates pils):
- 3 (trīs) mēnešu laikā no Īpašuma nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienas hermētiskas, siltinātas bēniņu lūkas trešā stāva griestos izbūvi;
- 3 (trīs) mēnešu laikā no Īpašuma nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienas skursteņu nosegšanu ar ūdeni un gaisa necaurlaidoša materiāla siltinātu nosegelementu (skārds), gaisa cirkulācijas novēršanai dūmejās un ventilācijas kanālos - preventīvs pasākums situācijas padziļinātai izpētei, lai izslēgtu aukstā gaisa pieplūdi caur dūmkanāliem tilpumā zem reģipša konstrukcijām;
- 10 (desmit) mēnešu laikā no Īpašuma nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienas papildus siltumizolācijas slāni mansarda stāva griestu slīpajās daļās, tvaika barjeru visā stāva platībā izbūvi, lai novērstu siltuma zudumus un kondensāta veidošanos bēniņu telpā;
- 10 (desmit) mēnešu laikā no Īpašuma nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienas divu lūku izbūvi augstākajā ēkas daļā (tornī) gaisa apmaiņas bēniņu telpās nodrošināšanai (kondensāta veidošanās novēršanai).

Pilna informācija par nekustamā īpašuma iznomāšanas nosacījumiem un iznomāšanas kārtību noteikta pielikumā pievienotajā Nomas līgumā.

Izsoles dalībniekiem līdz 2020.gada 26.februārim (ieskaitot) jāpārskaita Iznomātāja kontā - AS ”SEB Banka” Rīdzenes filiāles konts Nr. LV22UNLA0002200609436 – nodrošinājuma summa 10 000 EUR (desmit tūkstoši eiro) apmērā ar atzīmi ”Īpašuma „Igates atpūtas”, Vidrižu pagasts, Limbažu novads nomas izsoles nodrošinājums”.

Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē līdz 2020.gada 26.februārim (ieskaitot) plkst.17:00 ir jāiesniedz Iznomātājām šādi dokumenti:
• Iznomātājam adresēts pieteikums par piedalīšanos izsolē ar apliecinājumu nomāt īpašumu „Igates atpūtas”, Vidrižu pagasts, Limbažu novads;
• nodrošinājuma samaksu apliecinošs dokuments;
• pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu);
• ja izsolē piedalās fiziskas personas pilnvarotā persona, tad jāiesniedz notariāli apstiprināta pilnvara pārstāvēt fizisku personu izsolē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu).

NOMNIEKS līdz Īpašuma nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienai iesniedz IZNOMĀTĀJAM pirmā pieprasījuma neatsaucamu Līguma saistību izpildes nodrošinājumu - garantiju (turpmāk – Garantija), kas ir neatsaucama apņemšanās pēc IZNOMĀTĀJA, kā Garantijas saņēmēja, pieprasījuma maksāt IZNOMĀTĀJAM naudas summu, kas nepārsniedz Garantijā noteikto summu, ja NOMNIEKS neizpilda savas saistības, kas noteiktas Līgumā un par kurām izdota Garantija, ko izdevusi Latvijas Republikā darbojošās kredītiestāde vai ārzemju kredītiestādes Latvijas filiāle, kuru IZNOMĀTĀJS ir akceptējis, un kas atbilst Līguma 5.pielikumā pievienotajam paraugam, par summu EUR 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši eiro un 00 centi).
Garantijas paraugs pievienots pielikumā, tas var nebūtiski mainīties atkarībā no garantijas izsniedzēja.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 27.02.2020
Laiks: 14:00
Talejas iela 1, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlas nomāt nomas objektu un piedalīties nomas izsolē, ir jāaizpilda Pretendenta pieteikuma iesniegums atbilstoši iesnieguma veidlapā prasītajai informācijai un slēgtā aploksnē jāiesniedz VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Klientu apkalpošanas centrā, Talejas ielā 1, Rīga, personiski vai sūtot pa pastu. Aploksnes saņemšanas datums un laiks norādīts sludinājumā.

Pretendenta pieteikuma iesniegums pieejams sludinājuma sadaļā “Dokumenti lejupielādei”.

Uz iesniedzamās aploksnes norādāms:
-   “Pieteikums rakstiskai izsolei”;
-   Pretendenta (fiziskas personas vārds, uzvārds/juridiskas personas pilns nosaukums);
-   Nomas objekta adrese un norāde par nomas objektu/daļu/telpu vai tml, par kuru tiek pieteikta dalība;
-   Izsoles datums.

Izsoles rezultāti tiek paziņoti VAS “Valsts nekustamie īpašumi” interneta mājas lapā www.vni.lv sadaļā Sludinājumi / Rezultāti.

Personai, kura apstiprināta kā izsoles uzvarētājs, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no rezultāta publicēšanas dienas, jāiesniedz klienta identifikācijas anketa, (aizpildāma izmantojot linku: https://www.vni.lv/lat/par_vni/klienta_identifikacijas_anketa/), kuram pievieno naudas līdzekļu izcelsmi apliecinošu dokumentāciju.
Gadījumā, ja persona neizpilda iepriekš minēto prasību noteiktajā termiņā, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” ir tiesīga vienpusēji anulēt izsoles rezultātus, atsakoties no darījuma.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/31505/31505_GARANTIJAS_PARAUGS.docx
GARANTIJAS_PARAUGS.docx
files/ads/31505/31505_Nomas_līguma_paraugs_2020.docx
Nomas_līguma_paraugs_2020.docx
files/ads/31505/31505_Karte.JPG
Karte.JPG
files/ads/31505/31505_Pretendentu_pieteikuma_iesniegums_2019.docx
Pretendentu_pieteikuma_iesniegums_2019.docx
files/ads/31505/31505_Zemes_robežu_plāns.JPG
Zemes_robežu_plāns.JPG
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties uz zemāk norādīto kontaktinformāciju
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
tālr.: 26584711, 27339843, 29471103
e-pasts: vni.lvnoma
Lietošanas mērķis
Citas telpas
Cena
------
Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā 1 760,00 EUR (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 133,89 EUR (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 26.02.2020