Iznomā
Rīga, Brīvības iela 61
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
1,85 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 20.12.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 020 0031
Būvju/telpu platība - 7862.8 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Kultūras piemineklis
Maksimālais nomas termiņš - 30.gadi
Stāvs: no 7 Ir lifts
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomāšanai tiek piedāvāta Nekustamā Īpašuma daļa Brīvības ielā 61, Rīga, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0100 020 0031 ar platību 1953 m² un uz tās esošas septiņstāvu administratīvās ēkas, ar kadastra apzīmējumu 0100 020 0031 001, daļas ar aptuveno platību 7862,8 m². Iznomājamā NĪ sastāvā ietilpst inženierbūve ar kadastra apzīmējumu 0100 020 0031 301 – laukums ar cieto segumu.

Viss Nekustamais īpašums Brīvības ielā 61, Rīgā, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0100 020 0031 ar platību 1953m² un uz tā esošas septiņstāvu administratīvās ēkas, ar kadastra apzīmējumu 0100 020 0031 001, ar kopējo platību 8552,80m² un inženierbūve ar kadastra apzīmējumu 01000200031301 – laukums ar cieto segumu.

Daļu no nekustamā īpašuma 1.stāva un pagraba stāva telpām, ar kopējo platību 690 kv.m. lieto Latvijas Okupācijas muzeja biedrība. Šīs telpas iznomāšanai netiek piedāvātas.

Īpašums ir iekļauts Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis "Īres nams ar veikaliem" (valsts aizsardzība Nr.7962), kā arī ir UNESCO Pasaules kultūras mantojuma objekta "Rīgas vēsturiskais centrs" (aizsardzība Nr.852) un valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs" (valsts aizsardzības Nr.7442) daļa.

Līguma būtiskie nosacījumi:

Līguma termiņš 30 gadi.

Par laika periodu no NĪ pieņemšanas un nodošanas akta Projektēšanas un Būvdarbu izpildei parakstīšanas dienas līdz NĪ pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas dienai, nomnieks maksā maksu par NĪ apsaimniekošanu, apdrošināšanu un nekustamā īpašuma nodokli, kas kopā sastāda 1,06 EUR/m²/mēn (bez PVN) – turpmāk tekstā – Papildus maksājumi.

Sākot ar NĪ nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienu nomnieks maksās nosolīto nomas maksu, kas nevar būt zemāka par izsoles sākuma cenu 1,85 EUR/m²/mēn (bez PVN) kā arī Papildus maksājumus.

Papildus maksājumi (EUR/m²/mēn/bez PVN):
1. Īpašuma apsaimniekošanas izmaksas, (t.sk. NĪ personāla atlīdzība un izdevumi kārtējiem remontiem) 0,71 EUR/m²;
2. NĪ nodoklis (zeme + ēka) 0,34 EUR/m²;
3. Apdrošināšana 0,01 EUR/m².

Nomniekam ir pienākums atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un atbildīgo institūciju izsniegtiem noteikumiem izstrādāt un saskaņot ēkas pārbūves un restaurācijas būvprojektu, ņemot vērā, ka ēkai ir piemērots valsts nozīmes vēsturiska notikuma vietas statuss (valsts aizsardzības Nr. 8684) un vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļa statuss (Nr. 7962), kā arī ēka ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – „Rīgas vēsturiskais centrs" (Nr.7442) un UNESCO Pasaules kultūras mantojuma objekta „Rīgas vēsturiskais centrs" (Nr.852) daļa.

Būvprojektā jāietver šādi darbi:

1. pamatu un pagraba sienu pastiprināšana. Bojāto pagraba pārsegumu konstrukciju remonts, pastiprināšana, pārbūve nepieciešamajās vietās, pastiprināšana, bojāto pārsedžu nomaiņa;
2. lietus ūdens savākšanas un novadīšanas sistēmas izbūve;
3. pamatu horizontālā hidroizolācija un vertikālo pagraba sienu hidroizolācija;
4. ēkas nesošo konstrukciju, pārsedžu pastiprināšana. Koka siju pastiprināšana pārsegumu nestspējas palielināšanai;
5. esošo koka logu restaurācija (kur to pieprasa noteikumi) vai jaunu izgatavošana, nodrošinot siltumtehniskās īpašības atbilstoši energoefektivitātes un normatīvu prasībām;
6. ēkas iekšpagalma, ziemeļu un rietumu fasāžu ārējās apdares remonts;
7. ēkas fasāžu pret Brīvības un Stabu ielām remonts lokāli atsevišķās bojātās vietās;
8. pēc logu nomaiņas, balkonu un lodžiju konstrukciju atsegšana un nesošo konstrukciju tehniskā izpēte;
9. iekšējo kāpņu remonts;
10. lifta šahtu, kas ierīkotas kāpņu telpās B, D un G, konstrukciju nesošo siju un ķieģeļu mūra remonts.
11. jaunu liftu uzstādīšana;
12. ēkas iekšējās apdares atjaunošana atbilstoši plānotajai ēkas funkcijai, saglabājot vēsturiskās vērtības;
13. visu inženierkomunikāciju pārbūve atbilstoši plānotajai ēkas funkcijai, t.sk.:
1) aukstā ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas, karstā ūdens apgādes sistēmas pārbūve;
2) siltumapgādes sistēmas pārbūve, t.sk. siltummezgla un apkures sistēmas izbūve;
3) ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas izbūvē;
4) elektroapgādes sistēmu pārbūve atbilstoši plānotajai ēkas funkcijai.
14. ugunsdzēsības sprinkleru sistēmas izbūve;
15. vājstrāvu sistēmu izbūve, t.sk. balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas (BIS), elektronisko sakaru sistēmas (ESS), automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma (UAS), dūmu kontroles sistēmas automātika (DNA) izbūve.

Būvdarbu veikšanas termiņi:

- 5 (piecu) mēnešu laikā no Telpu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē būvniecību, izstrādāt un saskaņot ar IZNOMĀTĀJU un pašvaldības būvvaldi būvniecības ieceres dokumentāciju visiem būvdarbiem, tai skaitā veikt visus nepieciešamos pirmsprojektēšanas darbus un iesniegt IZNOMĀTĀJAM būvatļaujas kopiju un saskaņotas ar pašvaldības būvvaldi būvniecības ieceres dokumentācijas kopiju pilnā komplektā vienā eksemplārā;
- 7 (septiņu) mēnešu laikā no būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanas ar IZNOMĀTĀJU un pašvaldības būvvaldi, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē būvniecību, veikt projektēšanas darbus, saskaņot izstrādāto būvprojektu ar IZNOMĀTĀJU un pašvaldības būvvaldi, un iesniegt IZNOMĀTĀJAM būvatļaujas kopiju ar atzīmi par projektēšanas nosacījumi izpildi un saskaņotu ar pašvaldības būvvaldi būvprojekta kopiju pilnā komplektā vienā eksemplārā;
- 2 (divu) mēnešu laikā no atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanas, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē būvniecību, veikt būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, saņemt pašvaldības būvvaldes atzīmi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un iesniegt IZNOMĀTĀJAM būvatļaujas kopiju;
- 18 (astoņpadsmit) mēnešu laikā no atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē būvniecību, izpildīt visus būvprojektā paredzētos būvdarbus un iesniegt IZNOMĀTĀJAM aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā, aktualizētu Būves kadastrālās uzmērīšanas lietu, būvprojekta pilna komplekta vienu oriģinālo eksemplāru, tai skaitā ar autoruzraudzības kārtā veiktām izmaiņām, būvniecības izpilddokumentāciju pilnā komplektā vienā oriģinālā eksemplārā.

Būtiski papildus nosacījumi:

- IZNOMĀTĀJAM ir tiesības regulāri apsekot Īpašumu, lai pārliecinātos par termiņu ievērošanu un progresa ziņojumā minētās informācijas atbilstību faktiskajiem apstākļiem Īpašumā, kā arī veikt Būvdarbu kvalitātes kontroli.
- 10 (desmit) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, bet ne vēlāk kā līdz Īpašuma akta parakstīšanas dienai un Projektēšanas darbu uzsākšanai, NOMNIEKS iesniedz IZNOMĀTĀJAM IZNOMĀTĀJA akceptētu pirmā pieprasījuma beznosacījumu Bankas garantiju/Apdrošinātāja galvojumu 100 000 EUR (viens simts tūkstoši apmērā Līguma saistību izpildes nodrošināšanai Projektēšanas darbu periodā.
- Ne vēlāk kā līdz Būvdarbu uzsākšanas dienai NOMNIEKS iesniedz IZNOMĀTĀJAM IZNOMĀTĀJA akceptētu pirmā pieprasījuma beznosacījumu Bankas garantiju/Apdrošinātāja galvojumu 500 000 EUR (pieci simti tūkstoši eiro) apmērā Līguma saistību izpildes nodrošināšanai Būvdarbu periodā.
- Bankas garantijai/Apdrošinātāja galvojumam jābūt spēkā visā Projektēšanas darbu un Būvdarbu veikšanas periodā un vēl 60 (sešdesmit) dienas pēc Līguma Speciālās daļas 11.4.2. apakšpunktā minēto nosacījumu izpildes un termiņa beigām.
Bankas garantijai/Apdrošinātāja galvojumam ir jābūt spēkā arī gadījumā, ja NOMNIEKAM ir pasludināta maksātnespēja vai NOMNIEKS ir likvidēts.
- Ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms Būvdarbu uzsākšanas NOMNIEKS apņemas iesniegt IZNOMĀTĀJAM Līguma izpildē iesaistīto būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības konkrētā Īpašumā apdrošināšanas polises, apdrošināšanas līguma un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus, kas apliecina sekojošu apdrošināšanas polišu esamību, ar kopējo atbildības limitu un atbildības limitu par katru gadījumu ne mazāku kā noteikts Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumos Nr.502 "Noteikumi par būvspeciālistu Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu".
- NOMNIEKS pēc Būvdarbu pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas dienas apņemas nodrošināt iznomātāja akceptētu spēkā esošu pirmā pieprasījuma beznosacījumu būvdarbu garantijas laika, kas ir 5 (pieci) gadi no Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, Bankas garantiju/Apdrošinātāja galvojumu 5 % apmērā no būvdarbu cenas (turpmāk- Garantija) arī tad, ja Līgums tiek izbeigts pirms garantijas termiņa beigām.Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 13.02.2020
Laiks: 14:00
Talejas iela 1, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Izsoles dalībniekiem līdz 2020.gada 11.februārim (ieskaitot) jāpārskaita VNĪ kontā AS ”SEB Banka” Rīdzenes 10 000 EUR apmērā ar atzīmi: ”Nekustamā īpašuma Brīvības ielā 61, Rīgā nomas izsoles nodrošinājums”.
Izsoles dalībnieks, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā norādītajam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu Talejas ielā 1, Rīgā.
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.
Izsoles dalībnieks, kas atzīts par augstākās nomas maksas nosolītāju, septiņu darbdienu laikā pēc nomas līguma nosūtīšanas paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu.
Ja iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību pretendents līgumu neparaksta vai iesniedz attiecīgu atteikumu un/vai nomas līgumā noteiktā termiņa nesamaksā līgumā paredzētu drošības naudu, tad tiks uzskatīts, ka pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies.

Nodrošinājuma maksa šādam pretendentam netiek atmaksāta.

AR IZNOMĀŠANAS NOSACĪJUMIEM VAR IEPAZĪTIES PUBLIKĀCIJAS PIELIKUMĀ PIEVIENOTAJĀ LĪGUMA PARAUGĀ.

LĪGUMS TIEK SLĒGTS AR TO NOMAS TIESĪBU PRETENDENTU, KURŠ NOSOLĪJIS VISAUGSTĀKO NOMAS MAKSU.

Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu, tai skaitā Valsts akciju sabiedrības «Valsts nekustamie īpašumi», pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc nomas tiesību izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.


Dokumenti lejupielādei
files/ads/31072/28091_Apdros_instr_2019 Noma.doc.docx
Apdros_instr_2019 Noma.doc.docx
files/ads/31072/28091_Robežu_plāns.pdf
Robežu_plāns.pdf
files/ads/31072/28091_Pretendentu pieteikuma IESNIEGUMS.docx
Pretendentu pieteikuma IESNIEGUMS.docx
files/ads/31072/28091_1.stava plans_.png
1.stava plans_.png
files/ads/31072/28091_2.stava plans.png
2.stava plans.png
files/ads/31072/28091_3.stava plans_.png
3.stava plans_.png
files/ads/31072/28091_4.stava plans_.png
4.stava plans_.png
files/ads/31072/28091_5.stava plans_.png
5.stava plans_.png
files/ads/31072/28091_6.stava plans_.png
6.stava plans_.png
files/ads/31072/28091_pagrabs_.png
pagrabs_.png
files/ads/31072/28091_tehniskā stāva plāns.png
tehniskā stāva plāns.png
files/ads/31072/28091_NOMAS LĪGUMA PROJEKTS_Brivibas 61.docx
NOMAS LĪGUMA PROJEKTS_Brivibas 61.docx
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties uz zemāk norādīto kontaktinformāciju
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
tālr.: 27339843, 29471103
e-pasts: vni.lvnoma

Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 1,85 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 11.02.2020