Iznomā
Rīga, Miesnieku iela 11 - Biroju telpas ēkas mansarda stāvā
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Rezultāti

Publicēts lēmums 09.01.2020.

Nav nomas tiesību pretendentu.


3,55 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 19.12.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 008 0023
Būvju/telpu platība - 127.5 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Telpu grupas apzīmējums - 003
Kultūras piemineklis
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: mansards no 4
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā telpas vēsturiskā Vecrīgas ēkā, mansarda stāvā, telpu grupa 003, telpas Nr.11-16, ar kopējo platību 127,5 m² (platība tiks precizēta pēc aktualizētas inventarizācijas lietas saņemšanas).

PAPILDUS nomas maksai jāmaksā (bez PVN/mēn):
1. Īpašuma apsaimniekošanas izmaksas, (t.sk. NĪ personāla atlīdzība un izdevumi kārtējiem remontiem) 1,33 EUR/m²;
2. NĪ nodoklis (zeme + ēka) 0,98 EUR/m²;
3. Apdrošināšana 0,02 EUR/m².
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 09.01.2020
Laiks: 14:00
Talejas iela 1, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā norādītajam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Talejas ielā 1). Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.

Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu, tai skaitā Valsts akciju sabiedrības «Valsts nekustamie īpašumi», pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc nomas tiesību izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/31027/28545_Tipveida ligums VNI ipasumi fiz pers_2018.docx
Tipveida ligums VNI ipasumi fiz pers_2018.docx
files/ads/31027/28545_Tipveida ligums VNI ipasumi jurid_2018.docx
Tipveida ligums VNI ipasumi jurid_2018.docx
files/ads/31027/28545_Pretendentu pieteikuma IESNIEGUMS.docx
Pretendentu pieteikuma IESNIEGUMS.docx
files/ads/31027/28545_mansarda stava plani.png
mansarda stava plani.png
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties uz zemāk norādīto kontaktinformāciju
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
tālr.: 27339843, 29471103
e-pasts: vni.lvnoma
Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 3,55 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 08.01.2020