Pārdod
Bauskas novads, Bauska, Rīgas iela 3
Zemes gabala platība - 1196 m2
Rezultāti

Publicēta informācija par līguma noslēgšanu 03.02.2020.

Pārdots par 38910.60 EUR


26 910,60 EUR
Publicēts 02.12.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 4001 003 0030
Būvju/telpu platība - no 149 m2 Līdz 381 m2
Zemes gabala platība - 1196 m2
Būvju skaits - 3
Cita objektu raksturojoša informācija
Objekta sastāvā ietilpst:
Zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 4001 003 0199) ar kopējo platību 1196 m².
Būve (būves kadastra apzīmējums 4001 003 0030 001) ar kopējo platību 381,6 m².
Būve (būves kadastra apzīmējums 4001 003 0030 002) ar kopējo platību 191,9 m².
Būve (būves kadastra apzīmējums 4001 003 0030 003) ar kopējo platību 149 m².
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 06.01.2020
Laiks: 13:00
alsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758; juridiskā adrese: Vaļņu ielā 28, Rīgā, LV-1980) elektroniskās izsolēs Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod valsts nekustamos īpašumus:

Rīgas ielā 3, Bauskā, Bauskas novadā (kadastra numurs 4001 003 0030), kas sastāv no zemes vienības 1196 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4001 003 0199) un trīs būvēm (būvju kadastra apzīmējumi (4001 003 0030 001, 4001 003 0030 002 un 4001 003 0030 003). Izsoles sākumcena EUR 26910,60. Izsoles solis - EUR 1000.

Izsoles sākums – 2019.gada 5.decembrī, izsoles noslēgums – 2020.gada 6.janvārī plkst. 13:00.
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: elektroniskā
Citi nosacījumi
Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 25.decembrim jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas Valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" norēķinu kontā AS "SEB banka" Rīdzenes filiāles kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā, maksājumus veicot pilnā apmērā euro.

Nekustamo īpašumu, kas reģistrēts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā, var iegādāties izmantojot bankas aizdevumu slēdzot darījuma konta līgumu.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.
Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena: 25.12.2019
Dokumenti lejupielādei
files/ads/30828/27044_Rigas3Bauska_pielikumi.pdf
Rigas3Bauska_pielikumi.pdf
files/ads/30828/27044_Ligumi_155_363.pdf
Ligumi_155_363.pdf
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Mārtiņš Reķis
26320958
Martins.Rekis@vni.lv
Cena
Cena - 26 910,60 EUR