Iznomā
Preiļu novads, Preiļi, A. Paulāna iela 3A - Telpas Nr. 10; 11; 12/13
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Rezultāti

Publicēta informācija par līguma noslēgšanu 21.02.2019.

Nomnieks: Biedrība "Sofija"

Līguma noslēgšanas datums: 01.03.2019

Līguma darbības termiņš līdz: 31.12.2021


Publicēts lēmums 21.02.2019.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: Piešķirtas Biedrībai "Sofija" tiesības uz telpa Nr. 10 nomu.

Līguma noslēgšanas termiņš: 01.03.2019.


0,78 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 18.01.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 7601 004 0508 001
Būvju/telpu platība - no 15.4 m2 Līdz 53.5 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Telpu grupas apzīmējums - 001
Maksimālais nomas termiņš - 31.12.2030
Stāvs: 1 no 3
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā šādas telpas (plāns pielikumā) Preiļos, A. Paulāna ielā 3A:
1. telpa Nr. 10 – 16.7 m2
3. telpa Nr. 11 – 15.4 m2
4. telpa Nr. 12/13 – 53.5 m2.
Var pieteikties uz vienu vai vairāku telpu nomu. Nomas objekta veids: telpas biroja ēkā. Lietošanas mērķis: telpu izmantošana dažādām vajadzībām, kas netraucē Iznomātāja darbu un atbilst vispārpieņemtām ētikas normām.
Telpas nevar nodot apakšnomā.
Minimālā nomas maksa par kv.m.:
1. 78 euro bez PVN, ja nomnieks iznomā vairāk kā 100 m2;
2. 0.78 euro bez PVN, ja nomnieks ir MK 20.02.2018. noteikumu Nr. 97 6.4. apakšpunktā noteiktā biedrība vai nodibinājums, vai valsts iestāde, vai pašvaldības iestāde;
3. 1.17 euro bez PVN, ja nomnieks iznomā no 50 – 99 m2.
4. 1.56 euro bez PVN, ja nomnieks iznomā līdz 49 m2.

Papildus jāveic maksājumi, kas noteikti pielikumā pievienotā telpu nomas līguma projekta 3.2. punktā.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 19.02.2019
Laiks: 10:00
Lāčplēša iela 1, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu slēgtā aploksnē saskaņā ar pielikumā pievienoto iesnieguma formu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā norādītajam pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Lāčplēša ielā 1). Pieteikums jāadresē Telpu iznomāšanas komisijai.


Dokumenti lejupielādei
files/ads/26853/26853_telpu_nomas_ligums.docx
telpu_nomas_ligums.docx
files/ads/26853/26853_pieteikums.docx
pieteikums.docx
files/ads/26853/26853_telpu_plāns.jpg
telpu_plāns.jpg
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
Centrālā statistikas pārvalde
Jānis Jonikāns
67366764, 25663244
Janis.Jonikans@csb.gov.lv
Lietošanas mērķis
Citas telpas
Cena
Cena - 0,78 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 18.02.2019