Piekļuves rekvizītu saņemšana

Lai saņemtu piekļuves rekvizītus sludinājumu izvietošanai VNĪ Interneta vietnē, institūcija VNĪ iesniedz attiecīgu pieteikumu. Institūcija pieteikumu VNĪ var iesniegt elektroniski (uz elektroniskā pasta adresi vni.lvvni), parakstot ar e-parakstu, nosūtot pa pastu uz VNĪ juridisko adresi vai klātienē jebkurā no VNĪ klientu apkalpošanas centriem. Institūcija pieteikumā norāda šādu informāciju:

1. institūcijas nosaukums;

2. institūcijas rekvizīti:

2.1. – reģistrācijas numurs,

2.2. – juridiskā adrese,

2.3. – tālruņa numurs,

2.4. – e-pasta adrese;

3. kontaktpersonas(-u) vārds un uzvārds;

4. kontaktpersonas(-u) tālruņa numurs un e-pasta adrese;

5. institūciju pārraugošās iestādes (ja tāda ir) nosaukums;

6. institūciju pārraugošās iestādes (ja tāda ir) reģistrācijas numurs.

 

Piekļuves rekvizīti tiek piešķirti tikai institūcijas pieteikumā minētajai(-ajām) kontaktpersonai(-ām).

Pieteikumu var iesniegt institūcijas amatpersona, kas darbojas likumā, institūcijas statūtos vai nolikumā piešķirto pilnvaru ietvaros, vai tās pilnvarots pārstāvis, pievienojot pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu, ja tas nav publiski pieejams.