previous image button
next image button
close fullscreen container

Dividenžu politika

VNĪ ir spēkā uzņēmuma akcionāra apstiprināta Dividenžu politika.

Tās mērķi ir noteikt principus, kādus VNĪ ievēro, izstrādājot priekšlikumus par pārskata gada peļņas sadali, lai sekmētu ilgtermiņā stabilu un ilgtspējīgu uzņēmuma attīstību un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu. 

Dividenžu apmēra noteikšanai ir saistošs tiesiskais regulējums.

Dividendēs izmaksājamās peļņas daļas minimālais apmērs 64% no pārskata gada peļņas ir noteikts  Ministru kabineta 2022.gada 25.janvāra noteikumi Nr.72 “Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu” (Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu (likumi.lv)3.1.punktā.

Atbilstoši augstāk minēto Ministru kabineta noteikumu 7.punktam Ministru kabinets var noteikt mazāku dividendēs izmaksājamo procentuālo peļņas daļas apmēru, ja iestājas vismaz viens no šiem apstākļiem:

  • ņemot vērā kapitālsabiedrības darbības jomu, tās finansiālo stāvokli un alternatīvas iespējas finanšu piesaistei, nepieciešams paredzēt ilgtermiņa ieguldījumus kapitālsabiedrības vispārējo stratēģisko mērķu, finanšu vai nefinanšu mērķu sasniegšana.
  • ir nepieciešams novērst draudus valsts tieši vai netieši kapitālsabiedrībā ieguldītā valsts kapitāla ilgtspējīgai attīstībai un kapitālsabiedrības konkurētspējas saglabāšanai.
  • īpašos gadījumos, lai nodrošinātu Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos vai Latvijai saistošajos starptautiskajos līgumos noteikto prasību izpildi, kapitālsabiedrībai ir pienākums turpmākajos pārskata gados īstenot pasākumus, lai veicinātu kapitālsabiedrības darbības virzieniem atbilstošu pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanu, kuru nodrošināšanai nepieciešams ieguldīt papildu finanšu līdzekļus vai samazināt pakalpojuma tarifu tā lietotājiem.

Dividenžu politika