previous image button
next image button
close fullscreen container

VNĪ piedalās konkursā "Energoefektīvākā ēka Latvijā 2016"

24.05.2016
Cilvēki stāv pie Ventspils zonālās arhīva ēkas

VNĪ energopolitikas mērķis ir samazināt energoresursu patēriņu uzņēmuma pārvaldībā esošajās ēkās, uzlabojot ēku energosniegumu un ieviešot enerģijas taupīšanas pasākumus: pareizu un lietderīgu siltumenerģijas un elektroenerģijas izmantošanu. VNĪ pieredze liecina, ka energopolitikas mērķu īstenošana veicina ne vien ēku konkurētspēju, bet dod arī ieguldījumu efektīvākā pieejamo enerģijas avotu pielietojumā, samazina siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju un mazina ietekmi uz vidi.

2016. gadā VNĪ plāno ieviest energopārvaldības sistēmu saskaņā ar standartu  ISO 50001*. Labas energopārvaldības paraugam atbilst VNĪ īstenotie projekti ēkās Rīgā, Šampētera ielā 16 un Ventspilī, Pils ielā 86/88.

Objektam Šampētera ielā 16, sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, izmantojot KPFI (Klimatu Pārmaiņas Finanšu Instrumentu), ir ieguldīti 616 tūkstoši Eur. Rezultātā  siltumenerģijas ietaupījums apkurei ir 80%, samazinot energopatēriņu līdz 30 kWh /m2/gadā .

Ventspilī, Pils ielā 86/88 siltumenerģijas patēriņš no 158 kWh /m2/gadā ir samazināts līdz 52 kWh /m2/gadā, kas ir ap 70% energoietaupījuma. Ieguldītie līdzekļi, sadarbībā ar KPFI, ir 192 tūkstoši Eur.

2016.gadā VNĪ uzsāks īstenot Eiropas reģionālās attīstības fonda pasākumu „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”, kura ietvaros prioritāri tiks veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Finanšu un Kultūras ministriju un to padotības iestāžu lietotajās ēkās.

Konkursu "Energoefektīvākā ēka Latvijā" jau sešus gadus organizē Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministija un žurnāls "Būvinženieris". Konkursa mērķis ir veicināt labo praksi ēku energoefektivitātes jomā, īstenojot energoefektīvu ēku būvniecību, renovāciju un rekonstrukciju, tādējādi samazinot oglekļa dioksīda izmešu daudzumu atmosfērā un veicinot sabiedrības izpratni par ēku siltumnoturību, kā arī siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu, arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu.

Konkursa laureātu paziņošana notiks 2016. gada 16. jūnijā.

* ISO 50001 – Latvijas standarts LVS EN ISO 50001:2012 „Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi (ISO 50001:2011)”.