previous image button
next image button
close fullscreen container

Pirmpirkumtiesīgā “IB nekustamo īpašumu pakalpojumi” par 5,8 miljoniem eiro noslēgusi nomaksas pirkuma līgumu zemesgabalam Andrejostas ielā 17

03.06.2022
Zemesgabals Andrejostas ielā 17

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par 5,8 miljoniem eiro noslēgusi zemesgabala Andrejostas ielā 17 nomaksas pirkuma līgumu ar pirmpirkuma tiesīgo personu – uz zemesgabala esošo būvju īpašnieci SIA “IB nekustamo īpašumu pakalpojumi”, informē VNĪ izpilddirektors Ojārs Valkers.

Nomaksas pirkuma līgums par valstij piederošā zemesgabala Andrejsalā, Andrejostas ielā 17, 93175 m2 platībā iegādi ar pirmpirkuma tiesīgo personu SIA “IB nekustamo īpašumu pakalpojumi” noslēgts šī gada maijā. Zemesgabala nosacītā cena – 5,8 miljoni eiro apstiprināta šī gada martā, pamatojoties uz eksperta SIA “Latio” veikto atzinumu. Pirms līguma slēgšanas VNĪ saņēmusi 580 tūkstoši eiro avansa samaksu apliecinošu dokumentu, līgums paredz atlikušās darījuma summas nomaksu piecu gadu laikā. Atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem valstij piederošu zemesgabalu var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas būvju īpašniekam – pirmpirkuma tiesīgajai personai, kas zemesgabalam Andrejostas ielā 17 ir SIA “IB nekustamo īpašumu pakalpojumi” un “Rīgas Brīvostas pārvalde”. Uzņēmums “Rīgas Brīvostas pārvalde” no zemesgabala daļas atsavināšanas tiesībām atteicās. Atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem VNĪ nav juridiska pamata atteikt līdzšinējā zemes nomnieka SIA “IB nekustamo īpašumu pakalpojumi” pieprasījumam atsavināt zemesgabalu.

Zemesgabals jau ar uz tā esošajām būvēm VNĪ pārvaldīšanā tika nodots 2016. gada septembrī. Zemesgabala kadastrālā vērtība ir 1 112 935 eiro. 2017.gada janvārī VNĪ saņēma zemesgabala atsavināšanas ierosinājumu no SIA „IB nekustamo īpašumu pakalpojumi”, uzsākot atsavināšanas procesu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma noteiktajā kārtībā. Uz zemesgabala atradās 10 būves, kas ierakstītas zemesgrāmatā uz SIA „IB nekustamo īpašumu pakalpojumi” vārda, kā arī piecas zemesgrāmatā neierakstītas inženierbūves.

VNĪ zemesgabala Andrejostas ielā 17 atsavināšanas procesu uzsāka pēc 2018. gadā veiktas izpētes, tai skaitā valsts iestāžu aptaujas, kā arī ņemot vērā zemesgabala lietošanu ierobežojošus faktorus – Hanzas tuneļa aizsargjoslu, inženierkomunikāciju un aizsargjoslu apgrūtinājumus, uz zemesgabala esošo platsliežu dzelzceļu un nepieciešamību nodrošināt piekļuvi Rīgas brīvostas pārvaldes piestātnei. Izpētes rezultātā VNĪ konstatēja, ka īpašums nav nepieciešams publiskā sektora funkciju nodrošināšanai un VNĪ nav likumīga pamata to saglabāt valsts nekustamo īpašumu portfelī. Saskaņā ar VNĪ stratēģiju uzņēmums valsts funkcijām nepiemērotus īpašumus virza atsavināšanai, iegūtos līdzekļus novirzot valstij nepieciešamo īpašumu sakārtošanā.

Kopš likumā paredzētā atsavināšanas procesa uzsākšanas VNĪ ievērojusi sabiedrības un valsts intereses, lai minēto zemesgabalu pārdotu par valstij iespējami izdevīgāku cenu. Vienlaikus zemesgabals Andrejostas ielā 17 bija starp trīs Latvijas Arhitektu savienības izvirzītajām Nacionālās akustiskās koncertzāles iespējamajām novietnēm, līdz 2022.gada martā valdība lēma par projekta realizāciju citā vietā – Kongresa nama teritorijā, Rīgā. SIA “IB nekustamo īpašumu pakalpojumi” 2022. gada februārī lūdza VNĪ aktualizēt jautājumu par zemesgabala atsavināšanu. Kapitālsabiedrība martā saņēma SIA “Latio” aktualizētu atzinumu ar zemesgabala novērtējumu – 5,8 miljoni eiro, atbilstoši tam starp VNĪ un pirmpirkuma tiesīgo personu SIA “IB nekustamo īpašumu pakalpojumi” noslēgts nomaksas pirkuma līgums.

Zemesgabals Andrejostas ielā 17, Andrejsalā atrodas industriālā un daļēji degradētā vidē, pilsētas centrā Daugavas krastā. Īpašums visā platībā atrodas Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā un tam ir vairāki apgrūtinājumi. Zemesgabalu šķērso Hanzas tuneļa aizsargjosla​, tam ir inženierkomunikāciju un aizsargjoslu apgrūtinājumi, tai skaitā sarkanās līnijas, pazemes inženierkomunikācijas un citas aizsargjoslas, kuras ir reģistrētas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datos, atzīmes veidā ir ierakstītas Zemesgrāmatā un ir uzskaitītas Zemesgabala apgrūtinājuma plānā. Tāpat uz zemesgabala atrodas inženierbūve – platsliežu dzelzceļš un pie zemesgabala atrodas Rīgas brīvostas pārvaldei piederoša piestātne, kurai jānodrošina brīva un netraucēta bezatlīdzības piekļuve.

VNĪ vadībā šobrīd turpinās darbs pie 46 dažādiem valstiski nozīmīgiem būvniecības objektiem ar kopējo projektu budžetu vairāk nekā 230 miljoni eiro. Kapitālsabiedrība nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību 365 ēku un būvju īpašumiem, kuros ietilpst 1100 ēkas 0,95 milj. kvadrātmetru platībā, kā arī zeme zem ēkām 602 ha platībā un 3 536 zemes īpašumiem ar kopējo platību 903 ha. VNĪ ir viens no 23 Latvijas uzņēmumiem, kas šogad Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta „Ilgtspējas indeksa” vērtējumā saņēmis augstāko platīna godalgu, apliecinot labu pārvaldību un savas darbības ilgtspēju. Uzņēmums dibināts 1996. gadā, tā 100% akcionārs ir Latvijas Republikas Finanšu ministrija.