Iznomā
Rīga, Uriekstes b/n Zemes gabals bez apbūves tiesībām
Zemes gabala platība - 0,5520
Rezultāti

Publicēts lēmums 14.05.2021.

Nav nomas tiesību pretendentu.


552,00 EUR
Publicēts 03.05.2021
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 013 0129
Zemes gabala platība - 0,5520
Maksimālais nomas termiņš - līdz atsavināšanai, bet ne ilgāk kā 3 gads
Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā -
552,00 EUR (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
6624 EUR gadā (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Tiek iznomāts zemes gabals (kadastra apzīmējums 0100 013 0129 ) ar kopējo platību 5520 m² (skatīt robežu plānu publikācijas pielikumā).

Objekta lietošanas mērķis – Zeme bez apbūves tiesībām, komercdarbības veikšanai.

PAPILDUS nomas maksai jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) 1,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 13.05.2021
Laiks: 14:00
Talejas iela 1, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlas nomāt nomas objektu un piedalīties nomas izsolē, ir jāaizpilda Pretendenta pieteikuma iesniegums atbilstoši iesnieguma veidlapā prasītajai informācijai un slēgtā aploksnē jāiesniedz VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Klientu apkalpošanas centrā, Talejas ielā 1, Rīga, personiski vai sūtot pa pastu. Aploksnes saņemšanas datums un laiks norādīts sludinājumā.

Pretendenta pieteikuma iesniegums pieejams sludinājuma sadaļā “Dokumenti lejupielādei”.

Uz iesniedzamās aploksnes norādāms:
-   “Pieteikums rakstiskai izsolei”;
-   Pretendenta (fiziskas personas vārds, uzvārds/juridiskas personas pilns nosaukums);
-   Nomas objekta adrese un norāde par nomas objektu/daļu/telpu vai tml, par kuru tiek pieteikta dalība;
-   Izsoles datums.

Izsoles rezultāti tiek paziņoti VAS “Valsts nekustamie īpašumi” interneta mājas lapā www.vni.lv sadaļā Sludinājumi / Rezultāti.

Personai, kura apstiprināta kā izsoles uzvarētājs, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no rezultāta publicēšanas dienas, jāiesniedz klienta identifikācijas anketa, (aizpildāma izmantojot linku: https://www.vni.lv/lat/par_vni/klienta_identifikacijas_anketa/), kuram pievieno naudas līdzekļu izcelsmi apliecinošu dokumentāciju.
Gadījumā, ja persona neizpilda iepriekš minēto prasību noteiktajā termiņā, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” ir tiesīga vienpusēji anulēt izsoles rezultātus, atsakoties no darījuma.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/36708/31947_zemes_gabala_plans.png
zemes_gabala_plans.png
files/ads/36708/34423_Neapb_Zemesgb_tipveida_nomas_ligums.docx
Neapb_Zemesgb_tipveida_nomas_ligums.docx
files/ads/36708/34370_Pretendentu_pieteikuma_iesniegums.docx
Pretendentu_pieteikuma_iesniegums.docx
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties uz zemāk norādīto kontaktinformāciju
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Rīga, Talejas iela 1
e-pasts: vni.lvnoma
tālr.: 27339843 par NĪ izsoles procesu
tālr.: 27774288 par NĪ apskati
Lietošanas mērķis
Zemes bez apbūves tiesībām
Cena
------
Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā 552,00 EUR (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 6624 EUR (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 12.05.2021