Iznomā
Rīga, R;igas p. parki un apstādījumi
Zemes gabala platība - 2 līdz 6 kv.m.
250,00 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 08.04.2021
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 006 0081
Zemes gabala platība - 2 līdz 6 kv.m.
Maksimālais nomas termiņš - ar iespēju pagarināt
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
IZSOLES SLUDINĀJUMS

SIA „Rīgas meži” rīko mutisko izsoli uz zemes gabalu daļu Rīgas pilsētas parku un apstādījumu teritorijās nomas tiesībām sezonas tirdzniecības īstenošanai 2021.gadā. Izsoles objektu saraksts pievienots izsoles nolikuma 1.pielikumā.

Zemes gabalu izmantošanas mērķis (veids): izsoles objekta platībai atbilstošas ielu tirdzniecības vietas iekārtošana tirdzniecībai ar Nolikuma 1.pielikumā norādītajām preču grupām, ar nosacījumu: tirdzniecība nomas objektos jāīsteno ievērojot Rīgas domes 01.03.2016. saistošajos noteikumos Nr.196 “Par kārtību kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība” noteiktās prasības.

Nomas termiņš ir no 2021.gada 01.jūnija līdz 2021.gada 30.septembrim. Nomnieks var pagarināt līgumu, bet ne ilgāk kā līdz 01.04.2022
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 27.04.2021
Laiks: 14:00
Pieteikumi dalībai izsolē jāiesniedz līdz 2021.gada 23.aprīlim plkst.11:00 elektroniski uz adresi: rigasmezi.lvizsoles vai slēgtā aploksnē iepriekš saskaņotā laikā darba dienās jānogādā SIA „Rīgas meži” birojā Rīgā, Jūrmalas gatvē 78D, Rīgā, sekretariātā (2.stāvs) vai jānosūta pa pastu uz norādīto adresi.

Izsole notiks 2021.gada 27.aprīlī plkst.14:00 Rīgā, Rīgā, Ostas prospektā 11, Mežaparka Lielās estrādes teritorijā ārtelpās (tikšanās pie 7.vārtiem). Izsoles norises vietā jāievēro Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8 „Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”.

Ar nolikumu, tai skaitā nomas līgumu projektu interesenti var iepazīties SIA “Rīgas meži” mājas lapā www.rigasmezi.lv, Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv vai Valsts Nekustamie īpašumi portālā www.vni.lv.

Pirmā izsole
Izsoles veids: mutiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Izsoles nolikums
Zemes gabalu daļu Rīgas pilsētas parku un apstādījumu teritorijās nomas tiesību izsole sezonas tirdzniecības īstenošanai 2021.gadā.

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Izsoles rīkotājs:
Rīgas pilsētas pašvaldība SIA „Rīgas meži” personā
nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.LV40003982628;
centrālā biroja (korespondences) adrese Jūrmalas gatve 78D, Rīga LV1029
juridiskā adrese Ostas prospekts 11, Rīga LV-1034;
tālrunis 67012090, fakss 67037207;
kontaktpersona – Diāna Urtāne, tālrunis 27832451, e-pasts: riga.lvdiana.urtane.
1.2. Iznomātājs – SIA „Rīgas meži”, kas rīkojas atbilstoši ar Rīgas domes 17.09.2020. lēmumu Nr.747 „Par pilnvarojumu SIA “Rīgas meži” slēgt zemes nomas līgumus” piešķirtajām tiesībām iznomāt 31.01.2017. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma Nr. RD-17-83-lī 1.2.punktā minētajās apstādījumu teritorijās zemes gabalu daļas.
1.3. Izsoli rīko un organizē SIA „Rīgas meži” nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija (turpmāk – Izsoles komisija vai komisija), kuras pienākumi un tiesības ir noteikti ar 05.02.2018. SIA „Rīgas meži” valdes lēmumu Nr.1 (protokols Nr.2) apstiprinātajā SIA “Rīgas meži” Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas nolikumā, un kura darbojas ar 05.03.2021. SIA „Rīgas meži” valdes lēmumu (2.protokols, 1.jautājums) noteiktajā sastāvā.
1.4. Izsoles nolikums (turpmāk – nolikums) ir sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, 23.01.2019. Rīgas domes ieteikumiem nr.2 “Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošās, piekrītošās, valdījumā uz likuma pamata esošās zemes iznomāšanas un apbūves tiesības piešķiršanas kārtība”. Nolikums apstiprināts ar Komisijas sēdes 07.04.2021. lēmumu (protokols Nr.1).
1.5. Nomas tiesību ieguvējs – pretendents, kurš attiecībā uz kādu no Izsoles objektiem atzīts par izsoles uzvarētāju.
1.6. Nomnieks – persona, ar kuru ir parakstīts nomas līgums.
1.7. Pretendents – persona vai personālsabiedrība, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt nomā Īpašumus, veic komercdarbību vai saimniecisko darbību ar specializāciju kādā no Nolikuma 1.9.punktā noteiktajiem preču tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas veidiem, kurai nav nodokļu parādu, tajā skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR, un neizpildītu saistību pret Rīgas pilsētas pašvaldības budžetu, SIA “Rīgas meži”, kā arī nav pasludināta maksātnespēja, tā neatrodas likvidācijas vai bankrota stadijā, un kuras iesniegtie dokumenti par dalību nomas tiesību izsolē ir iesniegti un reģistrēti Nolikumā noteiktajā kārtībā.
1.8. Izsolē tiks piešķirtas nomas tiesības uz zemes gabalu daļām Rīgas pilsētas apstādījumu teritorijās saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumā pievienoto “Izsoles objektu sarakstu” (turpmāk – Īpašumi). Īpašumu atrašanās vietas plāni 2.pielikumā.
1.8.1. Katrs viens Pretendents tiesīgs pieteikties uz ne vairāk kā:
1.8.1.1. uz 2 Nolikuma 1.pielikuma 1.punkta 1.1.līdz 1.6. apakšpunktā norādītajiem izsoles objektiem (zemesgabala daļas ar kadastra Nr. 01000050005 Vērmanes dārzā);
1.8.1.2. uz 2 Nolikuma 1.pielikuma 2.punkta 2.1.līdz 2.6. apakšpunktā norādītajiem izsoles objektiem (zemesgabala daļas ar kadastra Nr. 01000090002 Esplanādes parkā);
1.8.1.3. uz 1 Nolikuma 1.pielikuma 3.punkta 3.1.līdz 3.3. apakšpunktā norādīto izsoles objektu (zemesgabala daļas ar kadastra Nr. 01000100120 Kronvalda parkā).
1.9. Nomas līgumā paredzētais izmantošanas veids: izsoles objekta platībai atbilstošas ielu tirdzniecības vietas iekārtošana tirdzniecībai ar Nolikuma 1.pielikumā norādītajām preču grupām, ar nosacījumu: tirdzniecība nomas objektos jāīsteno ievērojot Rīgas domes 01.03.2016. saistošajos noteikumos Nr.196 “Par kārtību kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība” noteiktās prasības.
1.10. Izsoles mērķis ir saņemt izsoles piedāvājumu ar augstāko nomas maksu, iznomājot nekustamo īpašumu daļas nolikuma 1.9.apakšpunktā norādītajam mērķim.
1.11. Izsoles veids – mutiska izsole (skatīt arī Nolikuma 8.1.punktu).
1.12. Īpašuma labiekārtojums – elektroapgāde, ūdensapgāde, kanalizācija netiek nodrošināta.
1.15. Nomas tiesību ieguvējs iegūst tiesības slēgt nomas līgumu (6.pielikums) ar Iznomātāju. Nomas līgums ir šī Nolikuma neatņemama sastāvdaļa un Nomas tiesību ieguvēja jebkuras prasības mainīt šī Nolikuma noteikumus, kā arī atteikšanās parakstīt Iznomātāja sagatavoto nomas līgumu tiks uzskatītas par atteikumu atbilstoši šim Nolikumam.

2. Izsoles sākumcena un nomas līguma termiņš
2.1. Saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja noteikto iespējamo tirgus nomas maksas novērtējumu kā nomas maksas zemāko robežu izsoles nosacītā nomas maksa un izsoles sākumcena par katru vienu 1.8.punktā noteiktā Izsoles objekta (Īpašuma) nomu (bez pievienotās vērtības nodokļa) ir norādīta Nolikuma 1.pielikumā. Īpašumu Nomas termiņš ir no 2021.gada 01.jūnija līdz 2021.gada 30.septembrim .
2.2. Nomas maksā ir iekļauta maksa par SIA “Rīgas meži” sniegtajiem infrastruktūras uzkopšanas pakalpojumiem Rīgas pilsētas parku un apstādījumu teritorijās, kas ietver teritorijas apsaimniekošanas un uzturēšanas darbību kopumu, kuru sistemātiski veic SIA „Rīgas meži”, tajā skaitā, teritoriju celiņu tīrīšana, atkritumu savākšana, apstādījumu veidošana un kopšana u.c. darbības, kas nodrošina publiskās rekreācijas kvalitātes līmeņa pastāvīgu uzturēšanu. Infrastruktūras uzkopšanas pakalpojums nodrošina Nomnieka saimnieciskās darbības rezultātā radīto atkritumu savākšanu, kā arī nodrošina parka teritorijā saimniecisko un komercdarbību veicošo personu darbības īstenošanai atbilstošu vidi.
2.3. Dalībai izsolē Pretendents iemaksā drošības naudu SIA „Rīgas meži”, vienotais reģistrācijas nr. 40003982628, konts LV15PARX0005508860001 AS „Citadele banka”, kods PARXLV22, Nolikuma 2.1.punktā noteiktās Izsoles objekta izsoles sākumcenas apmērā (par katru Izsoles objektu).
2.4. Drošības nauda pretendentam netiek atgriezta, ja pretendents savu izteikto solījumu vēlāk atsauc vai pretendents neparaksta izsoles protokolu vai noteiktajā termiņā nenoslēdz nomas līgumu un citos Nolikumā noteiktajos gadījumos.
2.5. Nomas maksa tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā.

3. Izsoles objektu nomas īpašie nosacījumi
3.1. Pretendentam, kurs ir atzīts par izsoles uzvarētāju un noslēdzis nomas līgumu, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no nomas līguma noslēgšanas dienas ir pienākums 19.04.2016. Rīgas domes saistošajos noteikumos nr.198 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība” noteiktajā kārtībā vērsties ar iesniegumu Rīgas pilsētas būvvaldē tirdzniecības vietas iekārtojuma saskaņojuma saņemšanai.
3.2. Ja Rīgas pilsētas būvvalde nesniedz ielu tirdzniecības vietas atļaujas saskaņojumu, noslēgtais zemes nomas līgums savu spēku zaudē un par izsoles uzvarētāju atzīstams nākamais pretendents, kura piedāvājums atbilst Nolikuma 5.1.punkta nosacījumiem un kurš ir izteicis augstāko solījumu.
3.3. Nomas tiesību ieguvējam īpašumā ir atļauta ielu tirdzniecība tikai pēc 3.1.punktā noteiktā saskaņojuma saņemšanas.
3.4. Ielu tirdzniecības vietas iekārtojumā jāņem vērā Rīgas pilsētas Būvvaldes noteiktās prasības tirdzniecības vietas iekārtošanai (3.pielikums) un iekārtojums, tai skaitā uzstādītās iekārtas, iepriekš ir jāsaskaņo ar Iznomātāju. Tirdzniecības darbība atļauta ievērojot noteiktās Īpašuma platības robežas.
3.5. Iznomātājam ir tiesības uzteikt nomas līgumu, brīdinot Nomnieku 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, ja Īpašums būs nepieciešams sabiedrisko vajadzību nodrošināšanai vai normatīvajos aktos noteikto publisko funkciju veikšanai neatlīdzinot Nomnieka zaudējumus, kas saistīti ar Līguma pirmstermiņa izbeigšanu.
3.6. Gadījumos, kad pieņemts lēmums par pasākumu organizēšanu un nomnieka komerciālā darbība traucē vai rada šķēršļus attiecīgā pasākuma norisei, nomniekam ir pienākums apturēt / ierobežot savu darbību uz pasākumu laiku bez tiesībām saņemt nomas maksas kompensāciju. Par šādu pasākumu norisi Iznomātājam ir pienākums savlaicīgi (ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms pasākuma norises) rakstiski paziņot Nomniekam.
3.7. Nomnieks nodrošina Īpašuma uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
3.8. Nomniekam ir tiesības nodot Īpašumu apakšnomā tikai ar iepriekšēju iznomātāja piekrišanu.
3.9. Papildus Īpašuma nomas maksai nomniekam par katru iegūto izsoles objektu saskaņā ar Iznomātāja izrakstītiem rēķiniem jāmaksā:
2.9.1. kompensācija par nekustamā īpašuma nodokli par nomas periodu;
2.9.2. vienreizēja kompensācija par veiktās nekustamā īpašuma tirgus maksas novērtējuma sagatavošanas izmaksām EUR 20.00 (t.sk. PVN) apmērā.

4. Pretendenti un izsoles izsludināšana
4.1. Sludinājums par nomas tiesību izsoli un nolikums tiek publicēts Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv, Valsts Nekustamie īpašumi portālā www.vni.lv un iznomātāja mājas lapā www.rigasmezi.lv. Sludinājumā tiek norādītas šādas ziņas:
4.1.1. Īpašumu adrese un sastāvs;
4.1.2. izsoles laiks un vieta;
4.1.3. izsoles sākumcenas;
4.1.4. kur un kad var iepazīties ar nolikumu;
4.1.5. kā var vienoties par Īpašumu apskates vietu un laiku;
4.1.6. kur un kad var pieteikties dalībai izsolē.
4.2. Ar nolikumu, tai skaitā nomas līguma projektu interesenti var iepazīties Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv un iznomātāja mājas lapā www.rigasmezi.lv.
4.3. Objektus var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties un vienojoties par konkrēto apskates laiku ar Diānu Urtāni, tālrunis 27832451, e-pasts: riga.lvdiana.urtane.
4.4. Iznomātajam ir tiesības publiskot informāciju par izsoles izsludināšanu plašsaziņas līdzekļos, kā arī informēt par to personas, kas iepriekš ir izteikušas vēlmi nomāt konkrēto Īpašumu.
5. Pieteikumu dokumenti un to noformēšana
5.1. Dalībai izsolē pretendents iesniedz šādus dokumentus:
5.1.1. fiziskā persona vai personu grupa iesniedz:
1) aizpildītu pieteikumu dalībai izsolē (sagatavo saskaņā ar 4.pielikumā pievienoto formu un norāda visas prasītās ziņas); pieteikumā norādītā elektroniskā pasta adrese tiks izmantota saziņai ar pretendentu šajā Nolikumā noteiktajā kārtībā; pieteikuma dokuments, kurš nebūs aizpildīts atbilstoši norādītajai formai, vai aizpildīts nepilnīgi, nenorādot visas prasītās ziņas netiks atzīts par atbilstošu šajā punktā norādīto ziņu sniegšanai un tiks atzīts par neiesniegtu;
2) Valsts ieņēmumu dienesta (VID) izsniegtas izziņas oriģinālu vai elektroniski Elektroniskās deklarēšanās sistēmas (EDS) sagatavotas izziņas izdruku (ar iespēju pārbaudīt elektroniskā dokumenta autentiskumu ), kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz EUR 150.00; izziņai jābūt izsniegtai par nodokļu nomaksas stāvokli uz datumu, kas nav agrāks kā 09.04.2021.; dokuments, kuram nebūs iespējams pārbaudīt elektroniskā dokumenta autentiskumu netiks atzīts par atbilstošu šajā punktā norādīto ziņu sniegšanai un tiks atzīts par neiesniegtu;
3) objekta vizualizācijas attēlu un informāciju par tirdzniecības vietas izmēriem;
4) maksājumu dokumentu par drošības naudas 2.3.punktā noteiktajā apmērā samaksu;
5) notariāli apliecinātu pilnvarojumu pārstāvēt fizisko personu šajā Īpašuma nomas tiesību izsolē, ja personu pārstāv pilnvarnieks. Pilnvarā ir jābūt nepārprotami norādītam, ka persona ir pilnvarota pārstāvēt pilnvarnieku un piedalīties konkrēti šajā nomas tiesību izsolē vai šāda veida nomas tiesību izsolēs, norādot vārdu uzvārdu, personas kodu.
5.1.2. juridiskā persona vai personālsabiedrība iesniedz:
1) aizpildītu pieteikumu dalībai izsolē (sagatavo saskaņā ar 4.pielikumā pievienoto formu un norāda visas prasītās ziņas); pieteikumā norādītā elektroniskā pasta adrese tiks izmantota saziņai ar pretendentu šajā Nolikumā noteiktajā kārtībā; pieteikuma dokuments, kurš nebūs aizpildīts atbilstoši norādītajai formai, vai aizpildīts nepilnīgi, nenorādot visas prasītās ziņas netiks atzīts par atbilstošu šajā punktā norādīto ziņu sniegšanai un tiks atzīts par neiesniegtu;

2) Valsts ieņēmumu dienesta (VID) izsniegtas izziņas oriģinālu vai elektroniski Elektroniskās deklarēšanās sistēmas (EDS) sagatavotas izziņas izdruku (ar iespēju pārbaudīt elektroniskā dokumenta autentiskumu ), kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz EUR 150.00; izziņai jābūt izsniegtai par nodokļu nomaksas stāvokli uz datumu, kas nav agrāks kā 09.04.2021.; dokuments, kuram nebūs iespējams pārbaudīt elektroniskā dokumenta autentiskumu netiks atzīts par atbilstošu šajā punktā norādīto ziņu sniegšanai un tiks atzīts par neiesniegtu;

3) objekta vizualizācijas attēlu un informāciju par ielu tirdzniecības vietas izmēriem;

4) maksājumu dokumentu par drošības naudas 2.3.punktā noteiktajā apmērā samaksu;

5) pilnvarojumu pārstāvēt juridisko personu, ja juridisko personu pārstāv persona, kurai nav Uzņēmumu reģistrā reģistrētas pārstāvības tiesības. Pilnvarā ir jābūt nepārprotami norādītam, ka persona ir pilnvarota pārstāvēt pilnvarnieku un piedalīties konkrēti šajā nomas tiesību izsolē vai šāda veida nomas tiesību izsolēs, norādot vārdu uzvārdu, personas kodu.
5.1.3. Katrs viens Pretendents tiesīgs pieteikties uz ne vairāk kā Nolikuma 1.8.1.punktā noteiktiem Izsoles objektiem.
5.2. Pieteikuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem. Ja Komisijai nepieciešams pārliecināties par dokumenta oriģināla juridisko spēku vai dokumenta atvasinājuma (kopijas) pareizību, Komisija dokumentu salīdzināšanai var pieprasīt, lai tiek iesniegti papildus pierādījumi iesniegtā oriģinālā dokumenta juridiskajam spēkam vai apliecinot dokumenta atvasinājuma (kopijas) atbilstību tiek uzrādīts dokumenta oriģināls, kurš atšķirības gadījumā būs noteicošais dokuments. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
5.3. Pieteikuma dokumenti jāsagatavo valsts valodā. Ārvalstīs izdotiem dokumentiem vai dokumentiem svešvalodā jāpievieno apliecināts dokumenta tulkojums valsts valodā.
5.4. Visiem iesniegtajiem dokumentiem, lai tiem būtu juridisks spēks, jābūt noformētiem atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam, Ministru kabineta 2018.gada 04.septembra noteikumiem Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, kā arī saskaņā ar šiem noteikumiem. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekiem netiek atdoti.
5.5. Pretendents ir tiesīgs grozīt vai atsaukt iesniegto pieteikumu rakstiski, par to paziņojot SIA „Rīgas meži” līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.
5.6. Grozījumus pieteikuma dokumentos pretendents noformē un iesniedz tādā pašā kārtībā kā piedāvājumus (5.5.punkts).
5.7. Visas izmaksas, kas saistītas ar pieteikumu sagatavošanu sedz pretendenti.
5.8. Saziņai ar Pretendentu par visiem izsoles norises jautājumiem Iznomātājs, Izsoles komisija vai tās uzdevumā Izsoles sekretārs izmantos vienīgi pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi. Pretendentam ir jānodrošina tā norādītās elektroniskā pasta adreses pastāvīga kontrole.
5.9. Pretendenta iesniegts izsoles pieteikums ir pierādījums tam, ka viņš ir iepazinies ar Nolikumu, piekrīt Nolikuma noteikumiem un viņam ir zināmas noteikumu neievērošanas sekas.
6. Pieteikumu iesniegšana izsolei
6.1. Pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 2021.gada _23.aprīlim plkst.11:00 –
elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: rigasmezi.lvizsoles, sūtījuma priekšmetā norādot “Izsolei „Zemes gabalu daļu Rīgas pilsētas parku un apstādījumu teritorijās nomas tiesību izsole sezonas tirdzniecības īstenošanai 2021.gadā”; elektroniski iesniegtiem dokumentiem ir jābūt parakstītiem elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu – visi pieteikuma dokumenti jāparaksta apvienoti vienā elektroniskajā dokumentā;
vai
klātienē vai ar pasta starpniecību 6.2.punktā norādītajā adresē slēgtā aploksnē, uz kuras ir izdarītas šādas atzīmes: saņēmēja – iznomātāja nosaukums, norāde: „Izsoles “Zemes gabalu daļu Rīgas pilsētas parku un apstādījumu teritorijās nomas tiesību izsole sezonas tirdzniecības īstenošanai 2021.gadā” un: „Neatvērt pirms pieteikumu atvēršanas sanāksmes”, kā arī elektroniskā pasta adrese, uz kuru pretendents vēlas saņemt paziņojumu par pieteikuma aploksnes saņemšanu;
Saistībā ar 09.06.2020. Ministru kabineta noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktos ierobežojumus, Izsoles rīkotājs aicina pretendentus izmantot elektronisko dokumentu iesniegšanas formu.
6.2. Par pieteikumu iesniegšana klātienē iespējama darba dienās SIA „Rīgas meži” centrālajā birojā Rīgā, Jūrmalas gatvē 78D, sekretariātā (2.stāvs), tikai iepriekš saskaņotā laikā par iesniegšanas laiku vismaz vienu darba dienu pirms pieteikuma iesniegšanas sazinoties ar Nolikuma 1.1.punktā noteikto kontaktpersonu, kā arī ievērojot pieņemšanas vietā noteiktos drošības pasākumus.
6.3. Pēc dokumentu saņemšanas pretendentam par to tiek nosūtīts paziņojums uz elektroniskā pasta adresi, no kuras saņemts elektroniskais piedāvājums vai uz papīra formā iesniegtā pieteikuma aploksnes norādīto elektroniskā pasta adresi.
6.4. Visi pēc nolikuma 6.1.apakšpunktā minētā termiņa saņemtie pieteikumi, kā arī pieteikumi, kas iesniegti atvērtā vai bojātā veidā, netiks pieņemti un tiks nodoti atpakaļ iesniedzējam.
6.5. Saņemot pieteikumus, SIA “Rīgas meži” tos reģistrēs izsoles pieteikumu iesniegšanas reģistrācijas lapā iesniegšanas secībā, norādot to reģistrācijas kārtas numuru, saņemšanas datumu un laiku.
6.6. Informācija par saņemtiem pretendentu pieteikumiem un to skaitu netiek izpausta līdz pieteikumu atvēršanas sanāksmei.

7. Piedāvājumu atvēršanas kārtība un to tālāka izskatīšana
7.1. Pieteikumu atvēršanas sanāksme (Pretendentu iesniegto pieteikumu un tiem pievienoto dokumentu atbilstības šīs Nolikuma prasībām pārbaude) notiks 2021.gada 23.aprīlī plkst.11:05 Rīgā, SIA „Rīgas meži” biroja sēžu zālē Rīgā, Jūrmalas gatvē 78D (2.stāvs).
7.2. Pieteikumu atvēršanas sanāksme ir slēgta.
7.3. Pirms Izsoles komisijas sēdes katrs komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka viņš nav personīgi ieinteresēts kādā no iesniegtajiem pieteikumiem. Pretējā gadījumā attiecīgais komisijas loceklis nepiedalās turpmākajā Komisijas darbā.
7.4. Ar komisijas lēmumu pieteikums netiek tālāk izskatīts un Pretendents netiek pielaists dalībai izsolē, ja:
7.4.1. Nav iesniegti visi dokumenti, kas norādīti Nolikuma 5.1.punktā, iesniegtie pieteikuma dokumenti ir aizpildīti nepilnīgi (nav norādītas Nolikumā prasītās ziņas) vai kāds no iesniegtajiem dokumentiem atzīstams par nederīgu tā juridiskā spēka trūkuma dēļ (dokuments nav parakstīts, kopija nav apliecināta u.tml.); elektroniski iesniegtiem dokumentiem ir jābūt tādiem dokumentiem, kas parakstīti elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu;
7.4.2. Uz pieteikumu atvēršanas brīdi Pretendentam ir pasludināta maksātnespēja, ir pieņemts lēmums par likvidāciju, ir apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, ir nodokļu parādi, tajā skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR, ir neizpildītas saistības pret Rīgas pilsētas pašvaldības budžetu vai SIA “Rīgas meži”,
7.4.3. Pretendenta norādītais sortiments neatbilst Nolikuma 1.pielikumā norādītajam;
7.4.4. Uz pieteikumu atvēršanas sanāksmes brīdi Iznomātājs nav saņēmis Nolikumā norādītajā kontā Pretendenta drošības naudas maksājumu;
7.4.5. Pretendents nav ievērojis kādus Nolikumā noteiktus ierobežojumus;
7.5. Izsoles komisija sastāda dalībnieku sarakstu, iekļaujot tajā personas, kuru pieteikumi atbilst Nolikuma 5.1.punkta prasībām. Izsoles dalībnieku sarakstā norāda šādas ziņas:
7.5.1. dalībnieka kārtas numuru;
7.5.2. komersanta pilnu nosaukumu vai fiziskas personas vārdu un uzvārdu;
7.5.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru;
7.5.4. Izsoles objektu, uz kuru tas pieteicies.
7.6. Komisijas sekretārs informē Pretendentu par pieņemto Komisijas lēmumu par viņa iekļaušanu Izsoles dalībnieku sarakstā vai nepielaišanu dalībai izsolē, nosūtot attiecīgu paziņojumu uz Pretendenta piedāvājumā norādīto elektroniskā pasta adresi. Šis paziņojums uzskatāms par pamatu Pretendentam ierasties uz Izsoli Izsoles sludinājumā norādītajā laikā un vietā.
7.9. Ja izsoles dalībnieks nav reģistrēts par izsoles dalībnieku, uz pieteikumā norādīto Pretendenta bankas kontu tiek atmaksāta viņa iemaksātā drošības naudu.
7.10. Izsoles komisija ir tiesīga pārbaudīt izsoles dalībnieku sniegtās ziņas. Ja tiek atklāts, ka izsoles dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta, tādējādi viņš zaudē tiesības piedalīties izsolē, un viņam neatmaksā iemaksāto drošības naudu.
7.11. Izsole attiecībā pret atsevišķu izsoles objektu nenotiek, ja dalībai izsolē uz šo izsoles objektu nav iesniegts neviens pieteikums.
7.12. Ja nolikumā noteiktajā termiņā par kādu atsevišķu izsoles objektu nav iesniegts neviens pieteikums, Komisija var pagarināt pieteikumu iesniegšanas termiņu, pārējos izsoles nosacījumus atstājot negrozītus.
7.13. Informācija par izsoles dalībniekiem un to skaitu līdz izsolei netiek izpausta.

8. Izsoles norise
8.1. Izsole notiks 2021.gada 27.aprīlī plkst.14:00 Rīgā, Ostas prospektā 11, Mežaparka Lielās estrādes teritorijā ārtelpās (tikšanās pie 7.vārtiem). Norādes par atrašanās vietu skatīt Nolikuma 6.pielikumā). Izsoles dalībnieku izsolē drīkstēs pārstāvēt tikai viena fiziska persona. Izsoles norises vietā jāievēro Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8 „Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”.
Komisija Covid-19 infekcijas izplatības laikā var pagarināt izsoles pretendentu pieteikumu iesniegšanas termiņu un mainīt izsoles norises datumu, laiku un vietu vai mainīt tās norises formu uz izsoli tiešsaistē. Iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē, izsoles pretendents uzņemas risku par visiem iespējamiem zaudējumiem, ja komisija Covid-19 infekcijas izplatības laikā pieņem kādu no iepriekš minētajiem lēmumiem. Par izsoles laika pārcelšanu vai tās norises izmaiņām Komisija informēs visus pretendentus, kas būs iesnieguši piedāvājumus izsolei.
8.2. Izsoli vada Komisijas vadītājs.
8.3. Izsoles dalībnieki vai to pilnvarotās personas izsoles vietā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un pilnvaru (ja tāda nav bijusi iesniegta iepriekš) un ar savu parakstu apstiprina, ka piekrīt izsoles noteikumiem, un viņiem izsniedz dalībnieka numuru, kas atbilst izsoles dalībnieku sarakstā norādītajam kārtas numuram.
8.4. Ja izsoles dalībnieks vai viņa pilnvarotā persona nevar uzrādīt personu apliecinošu dokumentu vai pilnvaru (un tāda nav bijusi iesniegta iepriekš), tiek uzskatīts, ka izsoles dalībnieks nav ieradies uz izsoli.
8.5. Pirms izsoles sākuma izsoles vadītājs pārliecinās par sarakstā iekļauto personu ierašanos. Ja izsoles vadītājs konstatē, ka kāds no izsoles dalībniekiem nav ieradies, tiek uzskatīts, ka šis izsoles dalībnieks nav piedalījies izsolē, un viņam neatmaksā drošības naudu.
8.6. Pilnvaroto personu darbības izsolē ir saistošas izsoles dalībniekiem. Pilnvaroto personu atsaukšana vai aizstāšana ar citu izsoles pilnvaroto personu stājas spēkā ar brīdi, kad tiek iesniegts attiecīgs atsaukšanas vai aizstāšanas dokuments.
8.7. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, nosauc visus izsoles objektus, norādot to adresi un sastāvu, paziņo Izsoles objektu sākumcenas, soli, par kādu sākumcenu var pārsolīt.
8.8. Viens izsoles solis ir EUR 5.00.
8.9. Ja uz kāda no Izsoles objektiem izsoli reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks, solīšana nenotiek un Izsoles objektu iegūst vienīgais uz to pretendējošais izsoles dalībnieks par tādu nomas maksas apmēru, ko veido sākotnējās nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli.
8.10. Solītāji solīšanas procesā paceļ savu dalībnieka numuru. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim.
8.11. Izsoles vadītājs atkārto solītāja dalībnieka numuru un piedāvāto nomas maksu. Ja neviens no solītājiem augstāku nomas maksu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo piedāvāto augstāko nomas maksu un fiksē to ar āmura piesitienu. Šis āmura piesitiens noslēdz nomas tiesību iegūšanu. Par izsoles uzvarētāju atzīt dalībnieku, kurš solījis pēdējo augstāko solījumu.
8.12. Ja vairāki solītāji reizē sola vienādu nomas maksu un neviens to nepārsola, tad priekšroka dodama solītājam, kas reģistrēts ar mazāku kārtas numuru.
8.13. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta solītāja vārdu un uzvārdu, solītāja pēdējo nosolīto nomas maksu.
8.14. Katrs solītājs ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apstiprina savu pēdējo solīto nomas maksu. Ja tas netiek izdarīts, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta, un viņam neatmaksā drošības naudu.
8.15. Izsoles komisija protokolē izsoles gaitu. Izsoles protokolam kā pielikumu pievieno dalībnieku sarakstu.
8.16. Komisijai ir tiesības pārtraukt izsoli, ja tiek iegūta pietiekama informācija un pārliecība, ka pastāv noruna kādu atturēt no piedalīšanās izsolē vai starp pretendentiem pastāv vienošanās, kas var ietekmēt izsoles rezultātus vai gaitu.
8.17. Komisija patur tiesības jebkurā brīdī pārtraukt izsoli, ja tā konstatē jebkādas nepilnības nolikumā.

9. Izsoles rezultātu apstiprināšana un nomas līguma spēkā stāšanās kārtība

9.1. Izsoles komisija 1 (vienas) darba dienu laikā pēc izsoles sastāda izsoles protokolu, vienlaicīgi pārbaudot un protokolā fiksējot vai pret kādu no izsoles uzvarētājiem vai tā patiesā labuma guvējiem nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. Izsoles dalībnieks, kas neiztur sankciju pārbaudi, zaudē izsolē iegūtās tiesības un viņa vietā par uzvarētāju tiek atzīts nākamais izsoles dalībnieks, kurš solījis pēdējo augstāko solījumu un izturējis sankciju pārbaudi. Izsoles komisija sagatavoto izsoles protokolu nodod protokolu iznomātājam izsoles rezultātu apstiprināšanai.
9.2. Lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu pieņem iznomātājs. Lēmums par izsoles rezultātu apstiprināšanu tiek publicēts internetā Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv un iznomātāja mājaslapā www.rigasmezi.lv.
9.3. Izsoles uzvarētājs 3 (trīs) nākamo dienu darba dienu laikā pēc izsoles rezultāta apstiprināšanas paraksta zemes nomas līgumu.
9.4. Ja Izsoles uzvarētājs neparaksta zemes nomas līgumu, viņš zaudē iemaksāto drošības naudu un izsolē iegūtās tiesības.
9.5. Nolikuma 9.4.punktā minētajā gadījumā iepriekšējais pārsolītais izsoles dalībnieks stājas nosolītāja vietā, un viņš kā izsoles uzvarētājs tiek aicināts parakstīt zemes nomas līgumu ar paša nosolīto augstāko nomas maksu.
9.6. Ja arī tas nosolītājs, kas par tādu kļuvis saskaņā ar šo noteikumu 9.5.punktu, neparaksta zemes nomas līgumu, viņš zaudē iemaksāto drošības naudu un izsolē iegūtās tiesības. Tad izsolāmo objektu iegūst nākamais pārsolītais izsoles dalībnieks, un uz viņu ir attiecināms šo noteikumu 9.4.punktā noteiktais. Šo principu piemēro attiecībā uz katru nākamo pārsolīto izsoles dalībnieku, ja par nosolītāju atzītais neveic šo noteikumu 9.4.punktā minēto pienākumu.
9.7. Zemes nomas līgums stājas spēkā ar tā reģistrācijas brīdi SIA “Rīgas meži” līgumu reģistrā un ir spēkā līdz tajā noteikto saistību izpildei. Zemes nomas līgums netiek reģistrēts un nestājas spēkā, ja izsole tiek atzīta par spēkā neesošu.
9.8. Informācija par nomas līguma noslēgšanu ne vēlāk kā divu darba dienu laikā pēc tā noslēgšanas tiek publicēta Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv un iznomātāja mājas lapā www.rigasmezi.lv.
9.9. Izsoles uzvarētāja, kas noslēdzis zemes nomas līgumu samaksātā drošības nauda tiek ieskaitīta zemes nomas līgumā (5.pielikums) noteiktā depozīta maksājumā.
9.10. Pēc zemes nomas līguma stāšanās spēkā tiek atmaksāta drošības nauda pārējiem izsoles pretendentiem vai dalībniekiem, izņemot 9.11.punktā noteiktos gadījumus.
9.11. Drošības nauda attiecīgajam izsoles pretendentam vai dalībniekam netiek atmaksāta, ja:
9.11.1. izsoles pretendents ir sniedzis nepatiesas ziņas un tādēļ netiek iekļauts izsoles dalībnieku sarakstā vai tiek no tā svītrots;
9.11.2. izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona nav ieradusies uz izsoli un/vai atteikusies no dalības izsolē;
9.11.3. izsoles dalībnieks izsoles laikā nepiedalās solīšanā;
9.11.4. izsoles dalībnieks neparakstās par savu pēdējo nosolīto zemes nomas maksu;
9.11.5. nosolītājs vai izsolāmās mantas ieguvējs, kas par tādu kļuvis Nolikumā noteiktajā kārtībā, neparaksta zemes nomas līgumu;
9.11.6. izsoles dalībnieks ir veicis darbības, kas bijušas par pamatu atzīt izsoli par spēkā neesošu.

9.12. Neatmaksātā drošības nauda tiek ieskaitīta SIA “Rīgas meži” budžetā.


10. Nenotikusi izsole, spēkā neesoša izsole un atkārtota izsole

10.1. Izsole kopumā vai attiecībā uz atsevišķu Izsoles objektu atzīstama par nenotikušu:
10.1.1. ja uz izsoli nav reģistrēts vai uz izsoli nav ieradies neviens izsoles dalībnieks;
10.1.2. ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis sākotnējās nomas maksas apmēru;
10.1.3. ja neviens no izsoles dalībniekiem, kuri ieguvuši tiesības slēgt zemes nomas līgumu, neparaksta zemes nomas līgumu;
10.1.4. ja attiecīgās izsoles objekta dalībnieki zaudējuši iegūtās tiesības tiem noteikto sankciju dēļ.

10.2. Izsole kopumā vai attiecībā uz atsevišķu Izsoles objektu tiek atzīta par spēkā neesošu un tiek rīkota atkārtota izsole:
10.2.1. ja izsole tikusi izziņota, pārkāpjot šos noteikumus;
10.2.2. ja tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi noraidīts kāds pārsolījums;
10.2.3. ja izsolē starp dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas ietekmējusi izsoles rezultātus vai gaitu;
10.2.4. ja izsoles objektu iegūst persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē.

10.3. Pretenzijas ar attiecīgiem pierādījumiem par 10.2.punktā minētajiem pārkāpumiem var pieteikt izsoles komisijai ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc izsoles norises dienas. Izsoles komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pieņem lēmumu par izsoles atzīšanu par spēkā neesošu vai pretenzijas noraidīšanu.

11. Sūdzību iesniegšana

11.1. Personas var iesniegt sūdzību Iznomātājam par izsoles komisijas darbībām piecu darba dienu laikā no šo darbību veikšanas brīža.

11.2. Pielikumā:
1.pielikums – Izsoles objektu saraksts;
2.pielikums – Īpašuma atrašanās vietas plāni;
3.pielikums – Rīgas pilsētas būvvaldes noteiktās prasības tirdzniecības vietas iekārtošanai;
4.pielikums - Pieteikuma dalībai izsolē forma;
5.pielikums - Zemes nomas līguma projekts;
6.pielikums – Izsoles norises vietas shēma.Izsoles komisijas priekšsēdētājs J.Ģērmanis /personīgais paraksts/


Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
Rīgas pilsētas pašvaldība SIA „Rīgas meži” personā
nodokļu maksātāja reģistrācijas
Nr.LV40003982628;
centrālā biroja (korespondences) adrese Jūrmalas gatve 78D, Rīga LV1029
juridiskā adrese Ostas prospekts 11, Rīga LV-1034;
tālrunis 67012090, fakss 67037207;
kontaktpersona – Diāna Urtāne, tālrunis 27832451, e-pasts: riga.lvdiana.urtane.
Lietošanas mērķis
Citas zemes
Cena
Cena - 250,00 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 23.04.2021