Šobrīd pieteikšanās izsolei ir beigusies, lūdzu sekojiet līdzi izsoles rezultātiem sadaļā Sludinājumi / Rezultāti
Iznomā
Rīga, Tērbatas iela 12 - Biroju telpas dažādas platības
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
5,50 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 23.02.2021
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 021 2002 001
Būvju/telpu platība - no 8.8 m2 Līdz 90.1 m2
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: 2, 3 no 3
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā biroju telpas ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 021 2002 001:

2.stāvā, telpu grupa 006, telpas Nr. 17-18, ar kopējo platību 26,9 m²;

2.stāvā, telpu grupa 006, telpas Nr. 15, ar kopējo platību 8,8 m²;

3.stāvā, telpu grupa 008, telpa Nr.3, ar platību 9,8 m²;

3.stāvā, telpu grupa 008, telpa Nr.2, ar platību 22,3 m².


Telpu izvietojuma plānu skatīt Publikācijai pievienotā pielikumā.


Papildus nomas maksai jāmaksā:
Izmaksas var tikt precizētas pie līguma slēgšanas (nav iekļauts PVN):
1. Īpašuma apsaimniekošanas izmaksas, (t.sk. NĪ personāla atlīdzība un izdevumi kārtējiem remontiem) 1,55 EUR/m²;
2. NĪ nodoklis (zeme + ēka) 1,08 EUR/m²;
3. Apdrošināšana 0,01 EUR/m².

Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 04.03.2021
Laiks: 14:00
Talejas iela 1, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā norādītajam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Talejas ielā 1).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.

Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu, tai skaitā Valsts akciju sabiedrības «Valsts nekustamie īpašumi», pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc nomas tiesību izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/35849/26479_Pretendentu pieteikuma IESNIEGUMS.docx
Pretendentu pieteikuma IESNIEGUMS.docx
files/ads/35849/35282__VNĪ_NĪ__telpu_tipveida_nomas_līgums_fiziskām_un_juridiskām_personām.docx
_VNĪ_NĪ__telpu_tipveida_nomas_līgums_fiziskām_un_juridiskām_personām.docx
files/ads/35849/35847_plani_uz_04_03_2021.pdf
plani_uz_04_03_2021.pdf
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties uz zemāk norādīto kontaktinformāciju
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Rīga,Talejas iela 1
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvnoma
Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 5,50 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 03.03.2021