Iznomā
Rīga, Peitavas iela 10 - Biroja telpas 3. stāvā
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Rezultāti

Publicēts lēmums 22.01.2021.

Nav nomas tiesību pretendentu.


1,55 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 11.01.2021
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 003 0103
Būvju/telpu platība - 101.8 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Telpu grupas apzīmējums - 003
Maksimālais nomas termiņš - 1 gads
Stāvs: 3 no 3
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Tiek iznomātas biroja telpas ēkas, ar kadastra apzīmējumu 0100 003 0103 001, telpu grupas 003, 3.stāvā, Nr.1-6 ar kopējo platību 101,80 kv.m.


NOMAS MAKSAI PAPILDUS JĀMAKSĀ (norādīts bez PVN):
1. Īpašuma apsaimniekošanas izmaksas, (t.sk. NĪ personāla atlīdzība un izdevumi kārtējiem remontiem) 1,87 EUR/m² mēnesī;
2. NĪ nodoklis (zeme + ēka) 1,06 EUR/m² mēnesī;
3. Apdrošināšana 0,02 EUR/m² mēnesī.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 21.01.2021
Laiks: 14:00
Rīga, Talejas iela 1
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā norādītajam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Talejas ielā 1).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas Nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.

Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu, tai skaitā Valsts akciju sabiedrības «Valsts nekustamie īpašumi», pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc nomas tiesību izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/35410/32680_3_stava_plans.png
3_stava_plans.png
files/ads/35410/35273__VNĪ_NĪ__telpu_tipveida_nomas_līgums_fiziskām_un_juridiskām_personām.docx
_VNĪ_NĪ__telpu_tipveida_nomas_līgums_fiziskām_un_juridiskām_personām.docx
files/ads/35410/35273_Pretendentu_pieteikuma_iesniegums.docx
Pretendentu_pieteikuma_iesniegums.docx
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Rīga,Talejas iela 1
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvnoma


VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 1,55 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 20.01.2021