Pārdod
Apes novads, Ape, Robežu iela 1
Zemes gabala platība - 0.2239 ha
Rezultāti

Publicēts lēmums 15.02.2021.

Nav pārdots.


1 620,00 EUR
Publicēts 07.01.2021
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 3605 001 0354
Zemes gabala platība - 0.2239 ha
Cita objektu raksturojoša informācija
Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 10.02.2021
Laiks: 13:00
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) elektroniskās izsolēs Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod valsts nekustamo īpašumu:

Robežu ielā 1, Apē, Apes novadā (kadastra numurs 3605 001 0354), kas sastāv no zemes vienību 2239 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3605 001 0354). Izsoles sākumcena EUR 1620. Izsoles solis - EUR 50.

Izsoles sākums – 2021.gada 11.janvāris, izsoles noslēgums – 2021.gada 10.februāris plkst. 13:00.
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: elektroniskā
Citi nosacījumi
Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 31.janvārim jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" norēķinu kontā AS "SEB banka" kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/35362/33806_Robezu_iela_1_Ape_novertejums.pdf
Robezu_iela_1_Ape_novertejums.pdf
files/ads/35362/33806_Ligums_155.pdf
Ligums_155.pdf
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Mārtiņš Reķis
26320958
Martins.Rekis@vni.lv
Cena
Cena - 1 620,00 EUR