Pārdod
Daugavpils novads, Kalkūnes pagasts, "Ielejas"
Zemes gabala platība - 5,7
Rezultāti

Publicēts lēmums 03.02.2021.

Nav pārdots.


4 400,00 EUR
Publicēts 18.12.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 4460 006 0122
Zemes gabala platība - 5,7
Cita objektu raksturojoša informācija
Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.

Dominējošā zemes lietošanas kategorija - lauksaimniecības zeme.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 18.01.2021
Laiks: 13:00
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) elektroniskās izsolēs Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod valsts nekustamo īpašumu:

“Ielejas”, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads (kadastra numurs 4460 006 0122), kas sastāv no zemes vienības 5,7 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4460 006 0187). Izsoles sākumcena EUR 4400. Izsoles solis - EUR 50.
Izsoles sākums – 2020.gada 18.decembrī, izsoles noslēgums – 2021.gada 18.janvārī plkst. 13:00.
Pirmā izsole
Izsoles veids: elektroniskā
Citi nosacījumi
Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 7.janvārim jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" norēķinu kontā AS "SEB banka" kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.
Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena: 07.01.2021
Dokumenti lejupielādei
files/ads/35197/35197_Ielejas_Kalkunes_Daugavpils_novertejums.pdf
Ielejas_Kalkunes_Daugavpils_novertejums.pdf
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Mārtiņš Reķis
26320958
Martins.Rekis@vni.lv
Cena
Cena - 4 400,00 EUR