Pārdod
Rīga, Aptiekas iela 7
Zemes gabala platība - 2536 m2
Rezultāti

Publicēta informācija par līguma noslēgšanu 18.02.2021.

Pārdots par 157500.00 EUR


156 500,00 EUR
Publicēts 18.12.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 016 0167
Būvju/telpu platība - 675.2 m2
Zemes gabala platība - 2536 m2
Būvju skaits - 2
Kultūras piemineklis
Cita objektu raksturojoša informācija
Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 18.01.2021
Laiks: 13:00
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) elektroniskās izsolēs Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod valsts nekustamo īpašumu:

Aptiekas ielā 7, Rīgā (kadastra numurs 0100 016 0167), kas sastāv no zemes vienības 2536 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 016 0167) un būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 0100 016 0167 001 un 0100 016 0167 002). Izsoles sākumcena EUR 156500. Izsoles solis - EUR 1000.
Izsoles sākums – 2020.gada 18.decembrī, izsoles noslēgums – 2021.gada 18.janvārī plkst. 13:00.
Pirmā izsole
Izsoles veids: elektroniskā
Citi nosacījumi
Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 7.janvārim jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" norēķinu kontā AS "SEB banka" kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.
Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena: 07.01.2021
Dokumenti lejupielādei
files/ads/35194/35194_Aptiekas7_Riga_Apsekosanas_akts.pdf
Aptiekas7_Riga_Apsekosanas_akts.pdf
files/ads/35194/35194_Aptiekas7_Riga_Izzina_noradijumi.pdf
Aptiekas7_Riga_Izzina_noradijumi.pdf
files/ads/35194/35194_Aptiekas7_Riga_novertejums.pdf
Aptiekas7_Riga_novertejums.pdf
files/ads/35194/35194_Aptiekas7_Riga_pielikumi.pdf
Aptiekas7_Riga_pielikumi.pdf
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Mārtiņš Reķis
26320958
Martins.Rekis@vni.lv
Cena
Cena - 156 500,00 EUR