Šobrīd pieteikšanās izsolei ir beigusies, lūdzu sekojiet līdzi izsoles rezultātiem sadaļā Sludinājumi / Rezultāti
Iznomā
Daugavpils, Saules iela 19 - Biroju telpas 2.stāvā
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
1,95 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 20.11.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 001 3109
Būvju/telpu platība - no 10.6 m2 Līdz 159.8 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 1 gads
Stāvs: 2 no 2
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā Biroju telpas ēkā ar kadastra apzīmējumu 0500 001 3109 001, 2.stāvā:

Telpu grupa 004, telpas Nr.1 - 2, ar platību 18,8 m²

Telpu grupa 005, telpa Nr.1 , ar platību 13 m² - pieejamas no 01.01.2021.

Telpu grupa 003, telpa Nr.1, ar platību 20,1 m²

Telpu grupa 006, telpa Nr.1, ar platību 10,6 m²

Telpu grupa 007, telpa Nr.1, ar platību 23,9 m²

Telpu grupa 008, telpas Nr.1,2,3, ar platību 73,4 m²

PAPILDUS NOMAS MAKSAI JĀMAKSĀ (izmaksas var tikt precizētas pie Līguma slēgšanas):
1. Īpašuma apsaimniekošanas izmaksas, (t.sk. NĪ personāla atlīdzība un izdevumi kārtējiem remontiem) 1,32 EUR/m²;
2. NĪ nodoklis (zeme + ēka) 0,31 EUR/m²;
3. Apdrošināšana 0,02 EUR/m².
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 03.12.2020
Laiks: 14:00
Talejas iela 1, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā norādītajam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Talejas ielā 1).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.

Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu, tai skaitā Valsts akciju sabiedrības «Valsts nekustamie īpašumi», pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc nomas tiesību izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/34907/34445_KVS_F_63_Telpu_nomas_tipveida_ligums_VNI.doc
KVS_F_63_Telpu_nomas_tipveida_ligums_VNI.doc
files/ads/34907/34445_Pretendentu_pieteikuma_iesniegums.docx
Pretendentu_pieteikuma_iesniegums.docx
files/ads/34907/34906_2_st_biroja_telpas.jpg
2_st_biroja_telpas.jpg
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties uz zemāk norādīto kontaktinformāciju
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Rīga,Talejas iela 1
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvnoma

PĀRVALDNIEKS tālr: 25440510
Lietošanas mērķis
Biroju Telpas
Cena
Cena - 1,95 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 02.12.2020