Iznomā
Daugavpils, 18.Novembra iela 105 - Biroju telpas
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Rezultāti

Publicēts lēmums 14.08.2020.

Nav nomas tiesību pretendentu.


2,15 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 30.07.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 004 3209
Būvju/telpu platība - 2073 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 1 gads
Stāvs: 1, 2, 3, 4, 5, 6 no 6 Ir lifts
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Tiek iznomātas biroja telpas ēkā ar kadastra apzīmējumu 0500 004 3202 003:

1.stāvs: Telpu grupa 004, telpa Nr.3, ar platību 143,80 m²;

1.stāvs: Telpu grupa 005, telpa Nr.2,3,4,8,9,11,12 , ar platību 142,9 m².

2.stāvs: Telpu grupa 006, Telpas : Nr.1,2,4,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,24,25,26,27,28,30,31, 32,33,34,35,36,37,38,39 ar platību 560,3 m²

3.stāvs: Telpu grupa 007, telpas Nr.3,4,5,9,10,11,21,22,23,24 ar platību 155,9 m².

4.stāvs: Telpu grupa 008, telpas Nr.2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28, ar platību 436,4m².

5.stāvs: Telpu grupa 010, telpas Nr.1,2,3,4,5,6,7,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,28,29,30,31,32,51,52,55,56,57,58,59,60,61,62, ar platību 535,1m².

6.stāvs: Telpu grupa 011, telpas Nr.4,7,8,11, ar platību 97,6m².

(Telpu izvietojumu skatīt publikācijas pielikumā).

Gadījumā, ja iznomātās telpas būs nepieciešamas valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai, tad iznomātājām ir tiesības vienpusējā kārtā lauzt līgumu un nomniekam šajā gadījumā ir pienākums atbrīvot telpas 1 mēneša laikā no brīdinājuma saņemšanas dienas.

PAPILDUS NOMAS MAKSAI JĀMAKSĀ (izmaksas var tikt precizētas pie Līguma slēgšanas):
- nekustamā īpašuma apsaimniekošanas maksa - EUR 1,58 par 1 kv.m. mēnesī,
- nekustamā īpašuma nodoklis (NIN) - EUR 0,22 par 1 kv.m. mēnesī,
- apdrošināšanas maksājumi - EUR 0,02 par 1 kv.m. mēnesī.

Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 13.08.2020
Laiks: 14:00
Talejas iela 1, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā norādītajam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Talejas ielā 1).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.

Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu, tai skaitā Valsts akciju sabiedrības «Valsts nekustamie īpašumi», pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc nomas tiesību izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/33617/26058_Tipveida līgums VNĪ īpašumi_fiz pers_2018.docx
Tipveida līgums VNĪ īpašumi_fiz pers_2018.docx
files/ads/33617/26058_Tipveida līgums VNĪ īpašumi_jurid_pers_2018.docx
Tipveida līgums VNĪ īpašumi_jurid_pers_2018.docx
files/ads/33617/33096_Pretendentu_pieteikuma_iesniegums_2019.docx
Pretendentu_pieteikuma_iesniegums_2019.docx
files/ads/33617/33096_Telpu_plāns.pdf
Telpu_plāns.pdf
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties uz zemāk norādīto kontaktinformāciju
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Rīga,Talejas iela 1
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvnoma
Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 2,15 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 12.08.2020