Iznomā
Valmiera, Leona Paegles iela 9, - Noliktavas telpas
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
1,00 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 26.03.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 9601 001 2527 001
Būvju/telpu platība - 45.6 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 1 gads
Stāvs: 1 no 3
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā ēkas ar kadastra apzīmējumu 9601 001 2527 001, 1.stāva noliktavas telpas Nr.3,72,73,74 ar kopējo platību 45,6 kv.m.
Telpu plānu skatīt publikācijas pielikumā.

PAPILDUS nomas maksai jāmaksā (izmaksas var tikt precizētas pie Līguma slēgšanas):
- nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) - 0,13 EUR/kv.m. mēnesī;
- nekustamā īpašuma apdrošināšanas maksājumi - 0,02 EUR/kv.m. mēnesī.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 08.04.2020
Laiks: 14:00
Talejas iela 1, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā norādītajam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Talejas iela 1). Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.

Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu, tai skaitā Valsts akciju sabiedrības «Valsts nekustamie īpašumi», pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc nomas tiesību izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/32230/20180820000706_Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
files/ads/32230/20180820000706_Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
files/ads/32230/26343_Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
files/ads/32230/28383_Telpu plāns.jpg
Telpu plāns.jpg
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties uz zemāk norādīto kontaktinformāciju
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
tālr.: 27339843, 29471103
e-pasts: vni.lvnoma
Cena
Cena - 1,00 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 07.04.2020