Iznomā
Liepāja, Graudu iela 50, - Biroju telpas 2.stāvā
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
4,50 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 26.03.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 1700 032 0077
Būvju/telpu platība - 74.2 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 1 gads
Stāvs: 2 no 6
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā biroja telpas ēkā ar kadastra apzīmējumu 1700 033 0227 001, t.sk. telpu grupas 001, 2.stāva telpas Nr.24-25 ar kopējo platību 74,2 m².
(skatīt pievienotos telpu plānus pielikumā).

NOMAS MAKSĀ IEKĻAUTS (norādīts bez PVN):
1. Īpašuma apsaimniekošanas izmaksas, (t.sk. NĪ personāla atlīdzība un izdevumi kārtējiem remontiem) 3,36 EUR/m² mēnesī;
2. NĪ nodoklis (zeme + ēka) 0,38 EUR/m² mēnesī;
3. Apdrošināšana 0,02 EUR/m² mēnesī.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 08.04.2020
Laiks: 14:00
Talejas iela 1, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā norādītājam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Talejas ielā 1).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.

Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu, tai skaitā Valsts akciju sabiedrības «Valsts nekustamie īpašumi», pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc nomas tiesību izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/32229/32012_Telpu_plāns_2.stāvs_Nr.24,25.jpg
Telpu_plāns_2.stāvs_Nr.24,25.jpg
files/ads/32229/32012_Tipveida_līgums_VNĪ_īpašumi_fiz_pers_2018.docx
Tipveida_līgums_VNĪ_īpašumi_fiz_pers_2018.docx
files/ads/32229/32012_Tipveida_līgums_VNĪ_īpašumi_jurid_pers_2018.docx
Tipveida_līgums_VNĪ_īpašumi_jurid_pers_2018.docx
files/ads/32229/32012_Pretendentu_pieteikuma_iesniegums_2019.docx
Pretendentu_pieteikuma_iesniegums_2019.docx
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties uz zemāk norādīto kontaktinformāciju
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
tālr.: 27339843, 29471103
e-pasts: vni.lvnoma
Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 4,50 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 07.04.2020