Iznomā
Liepāja, Graudu iela 43A - 4.stāva biroju telpa Nr.4
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
3,50 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 26.03.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 1700 032 0093
Būvju/telpu platība - 20 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Telpu grupas apzīmējums - 007
Maksimālais nomas termiņš - 1 gads
Stāvs: 4 no 6 Ir lifts
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā ēkas ar kadastra apzīmējumu 1700 032 0093 001, telpu grupas 007, 4.stāva biroja telpu Nr.4, kopējā platība 20 m².

PAPILDUS NOMAS MAKSAI JĀMAKSĀ (izmaksas bez PVN, var tikt precizētas pie Līguma slēgšanas):
1. Īpašuma apsaimniekošanas izmaksas, (t.sk. NĪ personāla atlīdzība un izdevumi kārtējiem remontiem) 1,83 EUR/m2 mēnesī;
2. NĪ nodoklis (zeme + ēka) 0,32 EUR/m2 mēnesī;
3. Apdrošināšana 0,02 EUR/m2 mēnesī.

Telpa pieejama nomai, sākot ar 02.05.2020.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 08.04.2020
Laiks: 14:00
Talejas iela 1, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā norādītajam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Talejas ielā 1).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.

Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu, tai skaitā Valsts akciju sabiedrības «Valsts nekustamie īpašumi», pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc nomas tiesību izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.

Dokumenti lejupielādei
files/ads/32228/25420_Tipveida ligums VNI ipasumi fiz pers_2018.docx
Tipveida ligums VNI ipasumi fiz pers_2018.docx
files/ads/32228/25420_Tipveida ligums VNI ipasumi jurid_2018.docx
Tipveida ligums VNI ipasumi jurid_2018.docx
files/ads/32228/26373_Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
files/ads/32228/31922_Telpu_plāns_4.stāvs.jpg
Telpu_plāns_4.stāvs.jpg
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties uz zemāk norādīto kontaktinformāciju
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
tālr.: 29471103, 27339843
e-pasts: vni.lvnoma
Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 3,50 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 07.04.2020