Pārdod
Rīga, Mazā Lubānas iela 7, 7A un 9
Zemes gabala platība - 2409 m2
Rezultāti

Publicēts lēmums 08.01.2020.

Nav pārdots.


42 720,00 EUR
Publicēts 02.12.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 047 0004
Būvju/telpu platība - 865 m2
Zemes gabala platība - 2409 m2
Būvju skaits - 1
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 06.01.2020
Laiks: 13:00
Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758; juridiskā adrese: Vaļņu ielā 28, Rīgā, LV-1980) elektroniskās izsolēs Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod kopā četrus valsts nekustamos īpašumus Mazajā Lubānas ielā 7, Rīgā (kadastra numurs 0100 547 0004), kas sastāv no būves (būves kadastra apzīmējums 0100 047 0009 001), Mazajā Lubānas ielā 7, Rīgā, (kadastra numurs 0100 047 0009), 1/2 domājamo daļu no zemes vienības 1361 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 047 0009), Mazajā Lubānas ielā 9, Rīgā (kadastra numurs 0100 047 0005), kas sastāv no zemes vienības 521 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 047 0005) un divām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 0100 047 0005 001 un 0100 047 0005 002) un Mazajā Lubānas ielā 7A, Rīgā (kadastra numurs 0100 047 0004), kas sastāv no zemes vienības 527 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 047 0004) un būves (būves kadastra apzīmējums 0100 047 0004 001). Izsoles sākumcena EUR 42720. Izsoles solis - EUR 2000.

Izsoles sākums – 2019.gada 5.decembrī, izsoles noslēgums – 2020.gada 6.janvārī plkst. 13:00.
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: elektroniskā
Citi nosacījumi
Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 25.decembrim jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas Valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" norēķinu kontā AS "SEB banka" Rīdzenes filiāles kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā, maksājumus veicot pilnā apmērā euro.

Nekustamo īpašumu, kas reģistrēts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā, var iegādāties izmantojot bankas aizdevumu slēdzot darījuma konta līgumu.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.
Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena: 25.12.2019
Dokumenti lejupielādei
files/ads/30829/27953_MazaLubanas7_uzmerisanas_lieta.pdf
MazaLubanas7_uzmerisanas_lieta.pdf
files/ads/30829/27953_MazaLubanas7_7A_9_Riga_pielikumi_.pdf
MazaLubanas7_7A_9_Riga_pielikumi_.pdf
files/ads/30829/27953_Ligumi_155_363.pdf
Ligumi_155_363.pdf
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Mārtiņš Reķis
26320958
Martins.Rekis@vni.lv
Cena
Cena - 42 720,00 EUR