Iznomā
Rīga, Pils laukums 4 - Telpas tirdzniecības vai ēdināšanas pakalpojumiem
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Rezultāti

Publicēts lēmums 07.11.2019.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: SIA "ROYAL CAFE", reģ.Nr.40103898145

Izsolē piedāvātā nomas maksa: 8,50 EUR/m2 mēn (bez PVN)

Pretendenta piedāvātā nomas maksa: 8,50 EUR/m2 mēn (bez PVN)

Līguma noslēgšanas termiņš: 20.11.2019.

Kontaktpersona: RĪGAS REĢIONA KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS tālr.:80002000

Ēkas kadastra apzīmējums: 01000080053001

Stāvs: 1, -1

Telpu grupa: 003

Telpu nr.: 1-23

Telpu platība kopā m2: 205.8


8,50 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 24.10.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 008 0053
Būvju/telpu platība - 205.8 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: -1, 1 no 4
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā telpas veikala / kafejnīcas / restorāna izveidošanai, ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 008 0053 001, 1. stāvā un pagrabstāvā, ar kopējo platību 205,80 m², t.sk.
- telpu grupas 003, 1.stāva telpas no Nr.1-13 ar kopējo platību 156,5 m²;
- telpu grupas 003, pagraba stāva telpas no Nr.14,-23 ar kopējo platību 49,3 m².
Telpu plānu skatīt pielikumā.

Papildus nomas maksai jāmaksā (izmaksas bez PVN, var tikt precizētas pie Līguma slēgšanas):
1. Īpašuma apsaimniekošanas izmaksas, (t.sk. NĪ personāla atlīdzība un izdevumi kārtējiem remontiem) 1,45 EUR/m²;
2. NĪ nodoklis (zeme + ēka) 0,67 EUR/m²;
3. Apdrošināšana 0,02 EUR/m².

Telpu grupas lietošanas veids: vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības telpu grupa.

Pie telpām iespējams izvietot vasaras āra terasi.

Ēka celta 1785. gadā, pārbūvēta 1852. gadā.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 06.11.2019
Laiks: 16:00
Rīga, Vaļņu iela 28
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītajam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/30317/25995_Tipveida ligums VNI ipasumi fiz pers_2018.docx
Tipveida ligums VNI ipasumi fiz pers_2018.docx
files/ads/30317/25995_Tipveida ligums VNI ipasumi jurid_2018.docx
Tipveida ligums VNI ipasumi jurid_2018.docx
files/ads/30317/26427_Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
files/ads/30317/28967_Telpu plāns_1st.jpg
Telpu plāns_1st.jpg
files/ads/30317/28967_Telpu plāns_pagrabs.jpg
Telpu plāns_pagrabs.jpg
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina

Lietošanas mērķis
Sabiedrības ēdināšanas telpas
Cena
Cena - 8,50 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 05.11.2019