Iznomā
Rīga , Raiņa bulvāris 27
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
Rezultāti

Publicēts lēmums 24.10.2019.

Nav nomas tiesību pretendentu.


5,00 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 10.10.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 005 0032
Būvju/telpu platība - 154.9 m2
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
Telpu grupas apzīmējums - 010
Maksimālais nomas termiņš - līdz atsavināšanai, bet ne ilgāk kā uz 1 gadu
Stāvs: -1 no 6
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā pagraba stāva telpas, liters 001, telpu grupa 010, telpas Nr.1 - 18, ar kopējo platību 154,9 m².

Ēkas galvenais lietošanas veids: Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēka.
Ja Nomnieks telpas vēlas izmantot telpas citam mērķim, Nomnieka pienākums būs mainīt telpu grupas lietošanas mērķi par saviem līdzekļiem, to iepriekš saskaņojot ar Iznomātāju.

PAPILDUS nomas maksai jāmaksā (izmaksas bez PVN, var tikt precizētas pie Līguma slēgšanas):
1. Nodokļi (ēka un zeme) 0,27 EUR/m².
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 24.10.2019
Laiks: 14:00
Rīga, Vaļņu iela 28
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/30171/20180323154010_Telpu plāns_Raiņa bulvāris 27_t.gr.010.jpg
Telpu plāns_Raiņa bulvāris 27_t.gr.010.jpg
files/ads/30171/25333_Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
files/ads/30171/25333_Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
files/ads/30171/26422_Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Biroju telpas
Cena
Cena - 5,00 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 23.10.2019