Iznomā
Rēzekne, 18.novembra 41A - Noliktavas, garāžas telpas
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
Rezultāti

Publicēts lēmums 03.10.2019.

Nav nomas tiesību pretendentu.


0,70 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 19.09.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 2100 006 1402
Būvju/telpu platība - 29.6 m2
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 1 gads
Stāvs: 1 no 1
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 2100 006 1402 004, telpu grupas 001, 1.stāva telpu Nr.1 ar kopējo platību 14,8 m² un telpu Nr.2 ar kopējo platību 14,8 m².

PAPILDUS nomas maksai jāmaksā (izmaksas var tikt precizētas pie Līguma slēgšanas):
- nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) - EUR 0,08 par 1 m² mēnesī,
- nekustamā īpašuma apdrošināšana - EUR 0,01 par 1 m² mēnesī.

Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 03.10.2019
Laiks: 14:00
Rīga, Vaļņu iela 28
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/29948/28616_Tipveida līgums VNĪ īpašumi_jurid_pers_2018.docx
Tipveida līgums VNĪ īpašumi_jurid_pers_2018.docx
files/ads/29948/28616_Tipveida līgums VNĪ īpašumi_fiz pers_2018.docx
Tipveida līgums VNĪ īpašumi_fiz pers_2018.docx
files/ads/29948/28616_Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
files/ads/29948/29717_Plāns.jpg
Plāns.jpg
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: daiga.kodina@vni.
Lietošanas mērķis
Palīgēkas
Cena
Cena - 0,70 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 02.10.2019