Iznomā
Ogres novads, Ogre, Jāņa Čakstes prospekts 4 Komercplatību ēkas
Zemes gabala platība - 14329m2
Rezultāti

Publicēts lēmums 05.09.2019.

Nav nomas tiesību pretendentu.


2,10 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 14.08.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 7401 005 0956
Būvju/telpu platība - 1164.9 m2
Zemes gabala platība - 14329m2
Maksimālais nomas termiņš - 12 gadi
Stāvs: 1, 2 no 2
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā Īpašumu, kas sastāv no:
Zemes gabala (7401-005-0956) - 1931,00 m²
Zemes gabala (7401-005-0957) - 534,00 m²
Zemes gabala (7401-005-1156) - 4239,00 m²
Zemes gabala (7401-005-1157) - 7625,00 m²
Administratīvās ēkas (001) 7401-005-0956-001 - 168,30 m²
Saimniecības ēkas (005) 7401-005-0956-005 - 635,20 m²
Katlu mājas (006) 7401 005 1156 006 - 361,40 m²
Inženierbūves/Ūdensvada 7401 005 0956 100
Inženierbūve/Ūdensvada 7401 005 0956 101
Inženierbūve/Siltumtrases 7401 005 0956 102
Inženierbūve/Artēziskās akas/Ūdensvada 7401 005 0956 103

Iespējams iznomāt īpašuma daļu.
Ēkas ir sliktā tehniskā stāvoklī.

Nomnieks veic kārtējos/kapitālos remontdarbus par saviem līdzekļiem.

PAPILDUS nomas maksai jāmaksā
- nekustamā īpašuma nodoklis 1,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā;
- administratīvajai ēkai (001) 7401-005-0956-001 - nekustamā īpašuma nodoklis EUR 0,23 par 1 kv.m. mēnesī, apdrošināšanas maksājumi EUR 0,01 par 1 kv.m. mēnesī;
- saimniecības ēkai (005) 7401-005-0956-005 - nekustamā īpašuma nodoklis EUR 0,14 par 1 kv.m. mēnesī, apdrošināšanas maksājumi EUR 0,01 par 1 kv.m. mēnesī;
- katlu mājai (006) 7401 005 1156 006 - nekustamā īpašuma nodoklis EUR 0,12 par 1 kv.m. mēnesī, apdrošināšanas maksājumi EUR 0,01 par 1 kv.m. mēnesī (izmaksas var tikt precizētas pie Līguma slēgšanas).

Pieejamas sekojošas komunikācijas: elektrība, ūdens un kanalizācija, kas šobrīd ir atslēgtas.
Iznomātājs nenodrošina Nomnieku ar apkuri.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 05.09.2019
Laiks: 14:00
Vaļņu iela 28, Rīgā
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā norādītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu. Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/29472/20150305171520_001_administrativa_eka.pdf
001_administrativa_eka.pdf
files/ads/29472/20150305171520_005_Saimniecibas_eka.pdf
005_Saimniecibas_eka.pdf
files/ads/29472/20150305171521_006_katlu_maja.pdf
006_katlu_maja.pdf
files/ads/29472/20150305171526_Zemes_robezu_plani.pdf
Zemes_robezu_plani.pdf
files/ads/29472/26604_Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
files/ads/29472/29472_Nekustamā īpašuma tipveida līgums FM_2018.docx
Nekustamā īpašuma tipveida līgums FM_2018.docx
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Komercplatību ēkas
Cena
Cena - 2,10 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 04.09.2019