Iznomā
Rojas novads, Lokatori
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Rezultāti

Publicēts lēmums 08.08.2019.

Nav nomas tiesību pretendentu.


0,40 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 11.07.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 8882 008 0785
Būvju/telpu platība - 132.6 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 1 gads
Stāvs: 1 no 1
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Tiek iznomāts nekustamais īpašums „Lokatori” (kadastra numurs 8882 008 0785)
Īpašums sastāv no:
- Zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8882 008 0785) 0,316 ha;
- Pagrabs (ēkas (būves) kadastra apzīmējums 8882 008 0785 007) 52,00 m²;
- Dīzeļu māja (ēkas (būves) kadastra apzīmējums 8882 008 0785 008) 45,5 m²;
- Lokatoru māja (ēkas (būves) kadastra apzīmējums 8882 008 0785 009) 35,1 m².

Būves ir sliktā stāvoklī.

Īpašums atrodas Baltijas jūras/Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā.

PAPILDUS būvju nomas maksai, kas ir sākotnēji noteikta 0,40 EUR par 1 m2 mēnesī, jāmaksā:
- zemes noma 1,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā;
- Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) un nekustamā īpašuma apdrošināšanas maksājumi (izmaksas tiks precizētas pie Līguma slēgšanas).
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 08.08.2019
Laiks: 14:00
Vaļņu iela 28, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā norādītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/29069/20180221153050_Zemes robežu plāns_Lokatori, Rojas novads.jpg
Zemes robežu plāns_Lokatori, Rojas novads.jpg
files/ads/29069/20180221153147_Lokatori_Kadastra karte.png
Lokatori_Kadastra karte.png
files/ads/29069/26399_Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
files/ads/29069/28897_Nekustamā īpašuma tipveida līgums FM.docx
Nekustamā īpašuma tipveida līgums FM.docx
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu.
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 67024907, 29471103
Daiga.Kodina@vni.lv

Cena
Cena - 0,40 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 07.08.2019