Iznomā
Rīga, Tērbatas iela 12 - 1. stāva tirdzniecības telpas
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
Rezultāti

Noslēgts līgums 23.07.2019.

Nomnieks: SIA "Sveta un Niki" - 19.07.2019. - 15.07.2024. Līgums Nr.IEN/2019/2085
Nomas maksa: 25,00 EUR/m2

Līguma noslēgšanas datums: 19.07.2019

Līguma darbības termiņš līdz: 15.07.2024


Publicēts lēmums 04.07.2019.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: SIA "SVETA UN NIKI" piedāvāja augstāko nomas maksu par ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 021 2002 001, telpu grupas Nr.001, 1.stāva telpu no Nr.1-3 ar kopējo platību 51,3 kv.m. nomu. Piedāvātā nomas maksa 25,00 EUR/kv.m. mēnesī.

Līguma noslēgšanas termiņš: 18.07.2019.

Kontaktpersona: RĪGAS REĢIONA KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS tālr.:80002000


25,00 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 20.06.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 021 2002 001
Būvju/telpu platība - 51.30 m2
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: 1 no 3
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā tirdzniecības telpas Dzirnavu un Tērbatas ielu stūrī, 1. stāvs, telpu grupa 001, telpas Nr. 1-3, ar kopējo platību 51,30 m².
Labierīcības pieejamas koplietošanas telpās.

PAPILDUS: nomas maksai jāmaksā (izmaksas bez PVN, var tikt precizētas pie Līguma slēgšanas):
1. Īpašuma apsaimniekošanas izmaksas, (t.sk. NĪ personāla atlīdzība un izdevumi kārtējiem remontiem) 1,84 EUR/m²;
2. NĪ nodoklis (zeme + ēka) 1,08 EUR/m²;
3. Apdrošināšana 0,02 EUR/m².

Telpu grupas lietošanas veids: 1230 - Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības telpu grupa.

Telpu nosaukums: Tirdzniecības telpu grupa.

Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 04.07.2019
Laiks: 14:00
Vaļņu iela 28, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Izsoles dalībniekiem līdz 2019.gada 3.jūlijam (ieskaitot) jāpārskaita VNĪ kontā AS ”SEB Banka” Rīdzenes filiāles konts Nr. LV22UNLA0002200609436 nodrošinājuma summa 3000 EUR apmērā ar atzīmi: ”Nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 12, Rīgā, 1.stāva telpu nomas izsoles nodrošinājums”.

Izsoles dalībnieks, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītajam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).

Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas Nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis un jāiemaksā nodrošinājuma maksa līdz noteiktajam termiņam.

Izsoles dalībnieks, kas atzīts par augstākās nomas maksas nosolītāju, septiņu darbdienu laikā pēc nomas līguma nosūtīšanas paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu.

Ja iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību pretendents līgumu neparaksta vai iesniedz attiecīgu atteikumu un/vai nomas līgumā noteiktā termiņa nesamaksā līgumā paredzētu drošības naudu, tad tiks uzskatīts, ka pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies.

Nodrošinājuma maksa šādam pretendentam netiek atmaksāta.

Dokumenti lejupielādei
files/ads/28771/25492_Tipveida ligums VNI ipasumi fiz pers_2018.docx
Tipveida ligums VNI ipasumi fiz pers_2018.docx
files/ads/28771/25492_Tipveida ligums VNI ipasumi jurid_2018.docx
Tipveida ligums VNI ipasumi jurid_2018.docx
files/ads/28771/28411_Pretendentu pieteikuma IESNIEGUMS.docx
Pretendentu pieteikuma IESNIEGUMS.docx
files/ads/28771/28417_1 stavs_sturis.png
1 stavs_sturis.png
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.:27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Tirdzniecības telpas
Cena
Cena - 25,00 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 03.07.2019