Iznomā
Gulbenes novads, Litenes pagasts, "Krastmalas - Liepkalni"
Zemes gabala platība - 3.3836 ha
Rezultāti

Publicēts lēmums 11.07.2019.

Nav nomas tiesību pretendentu.


50,75 EUR
Publicēts 13.06.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 5068 005 0115
Zemes gabala platība - 3.3836 ha
Maksimālais nomas termiņš - Līdz atsavināšanai, bet ne ilgāk kā 1 gads
Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā -
50,75 EUR (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
609 EUR gadā (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā zemes gabalu (kadastra Nr. 5068 005 0115) bez apbūves tiesībām, kas sastāv no:
- zemes vienības (kadastra apzīmējums 5068 005 0115) ar kopējo platību 31 000 m²;
- zemes vienības (kadastra apzīmējums 5068 005 0128) ar kopējo platību 2836 m².
Nomniekam papildus nomas maksai jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis.

Objekta lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 11.07.2019
Laiks: 14:00
Vaļņu iela 28, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Nomnieks nodrošina zemesgabala sakopšanu un uzturēšanu kārtībā, kā arī tam ir jāievēro normatīvie akti par zemes lietošanu un aizsardzību.

Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par visu objektu kopā mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/28665/20180404102846_Krastmalas_Liepkalni_0,2836ha.jpg
Krastmalas_Liepkalni_0,2836ha.jpg
files/ads/28665/20180404102847_Krastmalas_Liepkalni_3,1 ha.jpg
Krastmalas_Liepkalni_3,1 ha.jpg
files/ads/28665/20180404103012_Zemes robežu plāns_Krastmalas-Liepkalni_0.2836.pdf
Zemes robežu plāns_Krastmalas-Liepkalni_0.2836.pdf
files/ads/28665/20180404103013_Zemes robežu plāns_Krastmalas-Liepkalni_3.1.pdf
Zemes robežu plāns_Krastmalas-Liepkalni_3.1.pdf
files/ads/28665/26043_Neapbūvēta zemesgabala nomas līgums 2018.docx
Neapbūvēta zemesgabala nomas līgums 2018.docx
files/ads/28665/26360_Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Lauksaimniecības zemes
Cena
------
Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā 50,75 EUR (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 609 EUR (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 10.07.2019