Iznomā
Cēsis, Lielā Katrīnas 2 - telpas Nr. 8 un Nr. 10
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
4,60 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 12.06.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 4201 005 1608
Būvju/telpu platība - 38.4 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Telpu grupas apzīmējums - 002
Maksimālais nomas termiņš - 30.06.2025
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Nomas objekta lietošanas mērķis - saimnieciskās darbības nodrošināšanai
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 19.06.2019
Laiks: 16:30
Nomas tiesību pretendents vai tā pilnvarotā persona (iesniedzot pilnvaras oriģinālu, uzrādot pasi vai personas apliecību) Nomas pieteikumu un citus dokumentus iesniedz klātienē Latvijas Universitātes telpās Jelgavas ielā 1, Rīgā, 2.stāvā, 202.kabinetā katru darba dienu sākot ar 13.06.2019. līdz 19.06.2019. no plkst. 09:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.13:00 līdz plkst. 16:00.

Pieteikumu atvēršana notiks 2019.gada 19.jūnijā plkst. 16:30 Latvijas Universitātes telpās Jelgavas ielā 1, Rīgā, 2.stāvā, 202.kabinetā.
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
drošības depozīts: 2 (divu) mēnešu nomas maksas apmērā;

Nomas objektu uzturēt sanitārajos, ugunsdrošības un ekspluatācijas noteikumos paredzētajā kārtībā;

norēķins par nomu un citiem maksājumiem: Latvijas Republikā apgrozībā esošajā valūtā;

nav tiesības nomas objektu vai tā daļu ieķīlāt, apgrūtināt ar lietu tiesībām, nodot apakšnomā.

Dokumenti lejupielādei
files/ads/28628/28628_Nomas_ligums_3_pielikums.pdf
Nomas_ligums_3_pielikums.pdf
files/ads/28628/28628_Nomas_tiesibu_izsoles_kartiba_1_2_pielikums.pdf
Nomas_tiesibu_izsoles_kartiba_1_2_pielikums.pdf
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
Aleksandrs Geržatovičs,
mob.tālr. nr.: 25376580
e-pasts: lu.lvaleksandrs.gerzatovics
Lietošanas mērķis
Citas telpas
Cena
Cena - 4,60 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 19.06.2019