Iznomā
Rīga, Teātra 9 - 1.stāva tirdzniecības telpas
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
16,00 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 09.05.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 002 0034
Būvju/telpu platība - 313.2 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 10 gadi
Stāvs: -1; 1 no 6 Ir lifts
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Piedāvājam nomāt plašas telpas Vecrīgā, Teātra ielas un Vaļņu ielas krustojums, ieeja no stūra.

Ja telpas paredzētas nomāt ēdināšanas pakalpojumu iestādei, tad jāņem vērā nosacījums, ka ēdienu nevar gatavot uz vietas, izņemot gatavu ēdienu sildīšanu un auksto uzkodu pagatavošanu.

Telpu kopējā platība 313,2 m², kuru sastāda - pirmā stāva telpas, telpu grupa 001, telpas Nr.1-7 un telpu grupa 010, telpa Nr.1 (1. stāva kopējā platība 194,7 m²), un pagraba telpas, telpu grupa 001, telpas Nr.8-14 (pagraba telpu kopējā platība 118,5 m²).

Nomniekam, saskaņojot ar VAS „Valsts nekustamie īpašumi”, par saviem līdzekļiem un uz sava rēķina ir tiesības veikt telpu lietošanas mērķa maiņu. Pēc telpu nomas līguma termiņa beigām, lietošanas mērķis jānomaina uz sākotnējo lietošanas mērķi.

Papildus nomas maksai jāmaksā (norādīts bez PVN/mēn):
1. Īpašuma apsaimniekošanas izmaksas, (t.sk. NĪ personāla atlīdzība un izdevumi kārtējiem remontiem) 1,37 EUR/m²;
2. NĪ nodoklis (zeme + ēka) 1,11 EUR/m²;
3. Apdrošināšana 0,02 EUR/m².
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 23.05.2019
Laiks: 14:00
Rīga, Vaļņu iela 28
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Izsoles dalībniekiem līdz 2019.gada 22.maijam (ieskaitot) jāpārskaita VNĪ kontā AS ”SEB Banka” Rīdzenes filiāles konts Nr. LV22UNLA0002200609436 nodrošinājuma summa 5000 EUR apmērā ar atzīmi: ”Nekustamā īpašuma Teātra iela 9, Rīgā, 1.stāva komerctelpu nomas izsoles nodrošinājums”.

Izsoles dalībnieks, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītajam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).

Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas Nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.

Izsoles dalībnieks, kas atzīts par augstākās nomas maksas nosolītāju, septiņu darbdienu laikā pēc nomas līguma nosūtīšanas paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu.

Ja iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību pretendents līgumu neparaksta vai iesniedz attiecīgu atteikumu un/vai nomas līgumā noteiktā termiņa nesamaksā līgumā paredzētu drošības naudu, tad tiks uzskatīts, ka pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies.

Nodrošinājuma maksa šādam pretendentam netiek atmaksāta.

Dokumenti lejupielādei
files/ads/28221/26420_1 st no 1-7.png
1 st no 1-7.png
files/ads/28221/26420_pagrabs 8-14.png
pagrabs 8-14.png
files/ads/28221/26856_Pretendentu pieteikuma IESNIEGUMS.docx
Pretendentu pieteikuma IESNIEGUMS.docx
files/ads/28221/27915_Kārtība, kādā īpašuma lietotājiem tiek atlīdzināti NĪ veiktie izdevumi.docx
Kārtība, kādā īpašuma lietotājiem tiek atlīdzināti NĪ veiktie izdevumi.docx
files/ads/28221/27915_Teātra 9 Nomas liguma projekts_ 2019.04.docx
Teātra 9 Nomas liguma projekts_ 2019.04.docx
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Tirdzniecības telpas
Cena
Cena - 16,00 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 22.05.2019