Pārdod
Ķekavas novads, Baloži, Strazdu iela 7, 62/403 domājamās daļas
Zemes gabala platība - 0,0403
800,00 EUR
Publicēts 15.04.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 8007 001 0081
Zemes gabala platība - 0,0403
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 22.05.2019
Laiks: 12:00
Izsole notiek Valsts akciju sabiedrībā “Valsts nekustamie īpašumi” (reģistrācijas Nr.40003294758) Rīgā, Vaļņu ielā 28. Iesniegt pieteikumu izsolei, kā arī saskaņot objekta apskates laiku var Valsts akciju sabiedrībā “Valsts nekustamie īpašumi” Rīgā, Vaļņu ielā 28, darbdienās no pulksten 9.00 līdz 17.00.
Pirmā izsole
Izsoles veids: mutiska
Citi nosacījumi
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas AS “SEB banka” Rīdzenes filiāles kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, kā arī jāiesniedz izsoles noteikumos norādītie dokumenti. Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā, maksājumus veicot pilnā apmērā euro.
Pārdota tiek domājamā daļa
Domājamās daļas apmērs: 62/403
Pirmpirkuma tiesības ir kopīpašniekiem
Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena: 20.05.2019 16:00
Dokumenti lejupielādei
files/ads/27947/27947_Strazdu7Balozi_izsoles_noteikumi.pdf
Strazdu7Balozi_izsoles_noteikumi.pdf
files/ads/27947/27947_Ligums_155.pdf
Ligums_155.pdf
files/ads/27947/27947_Pieteikums par piedalisanos izsole.pdf
Pieteikums par piedalisanos izsole.pdf
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Mārtiņš Reķis
67024659, 26320958
Martins.Rekis@vni.lv
Cena
Cena - 800,00 EUR