Iznomā
Rīga, Skanstes iela 41 - Garāža
Zemes gabala platība - Nav nomas objekts
60,00 EUR
Publicēts 12.04.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 525 0011
Būvju/telpu platība - 23 m2
Zemes gabala platība - Nav nomas objekts
Maksimālais nomas termiņš - līdz atsavināšanai, bet ne ilgāk kā uz 1 gadu
Stāvs: 1 no 1
Nosacītā nomas maksa par objektu kopā -
60,00 EUR (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā garāžu, būves kadastra apzīmējums 0100 025 2026 002, telpu grupa 003, telpas Nr.1 ar kopējo platību 23 m².

PAPILDUS nomas maksai jāmaksā: Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) un Nekustamā īpašuma apdrošināšana, kopā 0,11 EUR/m2.

Garāža atrodās uz citam īpašniekam piederošas zemes.

NOMNIEKA pienākums ir noslēgt NOMAS LĪGUMU ar zemes gabala īpašnieku (iem), kā arī rakstiski saskaņot šo NOMAS LĪGUMS ar VAS "Valsts nekustamie īpašumi".

Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 25.04.2019
Laiks: 14:00
Rīga, Vaļņu iela 28
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/27924/20180811230416_Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
files/ads/27924/20180811230416_Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
files/ads/27924/26463_Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
files/ads/27924/27501_Skanstes iela 41, Rīga_Telpu plāns.jpg
Skanstes iela 41, Rīga_Telpu plāns.jpg
files/ads/27924/27501_Skanstes iela 41, Rīga_Karte.JPG
Skanstes iela 41, Rīga_Karte.JPG
files/ads/27924/27501_Skanstes iela 41, Rīga_Kadastra karte.JPG
Skanstes iela 41, Rīga_Kadastra karte.JPG
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Palīgēkas
Cena
------
Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā 60,00 EUR (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 24.04.2019