Iznomā
Jelgava, Zemgales prospekts 3 - Garāžas / Palīgtelpas
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
1,40 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 11.10.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0900 006 0122
Būvju/telpu platība - no 17.4 m2 Līdz 164.4 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 1 gads
Stāvs: 1, 2 no 2
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Tiek iznomātas:
Saimniecības ēkas (0900 006 0122 003) telpu grupas 001, 1.stāva telpas no Nr.1-9 ar kopējo platību 86,6 m²;
Saimniecības ēkas (0900 006 0122 003) telpu grupas 001, 2.stāva telpas Nr.16,17 ar kopējo platību 34,4 m²;
Garāžas ēkas (0900 006 0122 004) telpu grupas 001, 1.stāva telpas Nr.1,2 ar kopējo platību 43,4 m².

Telpu izvietojuma plānus un platības skatīt publikācijas pielikumā.

PAPILDUS nomas maksai jāmaksā: Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) un nekustamā īpašuma apdrošināšanas maksājumi.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 25.10.2018
Laiks: 14:00
Rīga, Vaļņu iela 28
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu.
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas Nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/25910/20160818152127_Saimniecības_ēka_003_2.stāva_telpu_plāns.jpg
Saimniecības_ēka_003_2.stāva_telpu_plāns.jpg
files/ads/25910/20160818152127_Garāžu_plāns_004.jpg
Garāžu_plāns_004.jpg
files/ads/25910/20160902113503_Saimniecības_ēka_003_telpu_plāns (2).jpg
Saimniecības_ēka_003_telpu_plāns (2).jpg
files/ads/25910/20180819223805_Pretendentu pieteikuma iesniegums 2018.pdf
Pretendentu pieteikuma iesniegums 2018.pdf
files/ads/25910/20180819223805_Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
files/ads/25910/20180819223805_Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Citas ēkas un būves
Cena
Cena - 1,40 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 24.10.2018