Pārdod
Lielvārdes novads, Lielvārde, Liepu iela 23a
19 600,00 EUR
Publicēts 12.07.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 7413 501 0025
Būvju/telpu platība - 865.5 m2
Būvju skaits - 1
Stāvs: no 1
Cita objektu raksturojoša informācija
Izsoles objekts – AS "Latvenergo" funkcionāli saistītu nekustamo īpašumu kopums:
• nekustamais īpašums ar kadastra numuru 7413 501 0025, kas sastāv no būves – ražošanas ēkas ar kadastra apzīmējumu 7413 001 0384 016 (kopējā platība 865,5m²), adrese – Liepu iela 23A, Lielvārde, Lielvārdes novads. Īpašumtiesības nostiprinātas Zemgales rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Lielvārdes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000128367. Nekustamais īpašums atrodas uz privātpersonai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7413 001 0808, adrese: Liepu iela 23A, Lielvārde, Lielvārdes novads. Minētā zemes vienība neietilpst Izsoles objekta sastāvā,
• nekustamais īpašums ar kadastra numuru 7413 501 0027, kas sastāv no būves – artēziskās akas ar kadastra apzīmējumu 7413 001 0586 001, adrese – Puškina iela 41A, Lielvārde, Lielvārdes novads. Īpašuma īpašumtiesības nostiprinātas Zemgales rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Lielvārdes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000130964. Nekustamais īpašums atrodas uz rezerves zemes fondā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7413 001 0586, adrese: Puškina iela 41A, Lielvārde, Lielvārdes novads, kuras valdītājs ir Lielvārdes novada pašvaldība. Minētā zemes vienība neietilpst Izsoles objekta sastāvā.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 13.09.2018
Laiks: 11:00
Izsole notiek akciju sabiedrībā “Latvenergo” pārvaldes ēkā, Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā. Iesniegt pieteikumu izsolei, kā arī saskaņot objekta apskates laiku var komunicējot ar izsoles komisijas locekli, darbdienās no pulksten 9.00 līdz 17.00.
Pirmā izsole
Izsoles veids: mutiska
Citi nosacījumi
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas un reģistrācijas maksa , kā arī jāiesniedz pieteikuma dokumenti izsolei, atbilstoši izsoles noteikumos noteiktajam.
Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena: 11.09.2018 12:00
Izsoles dalībnieku reģistrācijas maksa 100 EUR
Dokumenti lejupielādei
files/ads/24697/20180712080741_BKU_ēka.pdf
BKU_ēka.pdf
files/ads/24697/20180712080742_Arteziskā aka_invent.lieta.pdf
Arteziskā aka_invent.lieta.pdf
files/ads/24697/20180712080742_Nodalijums_ēka.pdf
Nodalijums_ēka.pdf
files/ads/24697/20180712080743_Nodalijums_74135010027_aka.pdf
Nodalijums_74135010027_aka.pdf
files/ads/24697/20180712080810_Izsoles noteikumi.pdf
Izsoles noteikumi.pdf
Objekta apskates vieta un laiks
Saskaņojot ar izsoles komisijas locekli
Kontakti
AS "Latvenergo"
Izsoles komisijas loceklis
Dana Avotiņa 67728806, 25678167
dana.avotina@latvenergo.lv
Cena
Cena - 19 600,00 EUR