Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likums

Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu.

 

“Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā  īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu  Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu, tai skaitā Valsts akciju sabiedrība «Valsts nekustamie īpašumi», pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi.”

Ņemot vērā nepieciešamību izpildīt likuma prasības, klientiem uzsākot sadarbību ar Valsts akciju sabiedrību «Valsts nekustamie īpašumi» jāaizpilda klienta identifikācijas veidlapa un jāiesniedz naudas līdzekļu izcelsmi apliecinoša dokumentācija.

Rūpēs par klientu, sadarbības partneru un darbinieku veselību un atbalstot Ministru kabineta rīkojumus, lai ierobežotu Covid-19 izplatību, Valsts akciju sabiedrība «Valsts nekustamie īpašumi» nodrošina saviem klientiem iespēju veikt attālinātu identifikāciju, izmantojot identifikācijas maksājumu no sava bankas vai maksājumu iestādes norēķinu konta, kā arī identifikāciju izmantojot elektronisko parakstu.

Lai klienta attālinātās identifikācijas process identifikācijas maksājuma gadījumā noritētu veiksmīgi, lūdzam ievērot sekojošus nosacījumus:

  1. Identifikācijas maksājuma summa ir 1.00 EUR (viens euro);
  2. Maksājumam jāsatur informācija par maksātāju (vārds/uzvārds), kā arī personas kods;
  3. Ja darījuma attiecības uzsāk juridiska persona, identificēts tiek juridiskās personas pārstāvis, kurš pārstāv juridisko personu darījuma attiecībās, šī iemesla dēļ identifikācijas maksājumu pārstāvim jāveic no sava fiziskās personas norēķinu konta;
  4. Maksājumu drīkst veikt no norēķinu konta, kas atvērts bankā, vai maksājumu iestādē Eiropas savienības teritorijā
  5. Pēc identifikācijas maksājuma veikšanas papildus nepieciešams aizpildīt iesniegumu, par veiktā maksājuma atmaksu pēc identifikācijas veikšanas. Aizpildīto iesniegumu secīgi jānosūta uz e-pasta adresi vni.lvvni.

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” veic Jūsu personas datu apstrādi atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Personas datu aizsardzības politikai, kas ir pieejama interneta vietnē www.vni.lv sadaļā “Personas datu aizsardzība” ”.

Izpildot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasības, Valsts akciju sabiedrība «Valsts nekustamie īpašumi» sadarbībā ar Paus Konsults SIA ir uzsākusi esošo klientu aptaujāšanu, kuras mērķis ir īstenot “Pazīsti savu klientu” principu.

Principa izpildes ietvaros, Valsts akciju sabiedrība «Valsts nekustamie īpašumi» vārdā Paus Konsults SIA sazināties ar esošajiem Valsts akciju sabiedrība «Valsts nekustamie īpašumi» klientiem un lūgs iesniegt papildus informāciju.”

Klientu anketas: fiziskas personas un juridiskas personas.

Iesnieguma forma maksājuma atsaukšanai.