VAS “Valsts nekustamie īpašumi” interneta vietnes www.vni.lv lietošanas noteikumi
Spēkā no 05.06.2018.

1. Mērķis:
VAS “Valsts nekustamie īpašumi” interneta vietnes www.vni.lv lietošanas noteikumu mērķis ir nodrošināt lietotājiem skaidru rīcību un atbildību lietojot interneta vietni www.vni.lv


2. Dokumentā lietoto terminu un saīsinājumu skaidrojums:
2.1. KVS – kvalitātes vadības sistēma,
2.2. VNĪ – valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”.

 

3. VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI

3.1. Interneta vietne www.vni.lv (turpmāk – Interneta vietne) ir (turpmāk – VNĪ) uzturēta interneta vietne, kurā cita starpā tiek nodrošināta publiskas personas, publiskas personas kapitālsabiedrību, kapitālsabiedrību, kurā publiskas personas daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50%, kā arī kapitālsabiedrību, kurās vienas vai vairāku publisku personu kapitālsabiedrību daļu daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50% (turpmāk – institūcijas) sludinājumu izvietošana attiecībā par šo institūciju īpašumā un pārvaldīšanā esošo nekustamo/ kustamo īpašumu  atsavināšanu, iznomāšanu un nomāšanu, atbilstoši prasībām, kuras nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti  nosacījumiem.

3.2. Interneta vietnes lietošanas noteikumi nosaka Interneta vietnes lietotāju pienākumus un atbildību attiecībā uz darbību veikšanu Interneta vietnē, kā arī nosaka VNĪ pienākumus un tiesības attiecībā uz Interneta vietnes darbības un tajā izvietotās informācijas pārvaldību.

3.3. Interneta vietnes lietotājs ir jebkura fiziska vai juridiska persona (tās pārstāvis), kura izmanto Interneta vietnes sniegtos pakalpojumus, apmeklē Interneta vietni un/vai publisko (iesūta vai ievieto) Interneta vietnē saturu.

3.4. Katra Interneta vietnes lietotāja pienākums ir iepazīties un ievērot Interneta vietnes lietošanas noteikumus (arī izmaiņas lietošanas noteikumos).

3.5. Interneta vietnes lietošana uzskatāma par piekrišanu ievērot Interneta vietnes lietošanas noteikumus.

3.6. VNĪ ir tiesības jebkurā brīdī grozīt un papildināt Interneta vietnes lietošanas noteikumus. Noteikumu izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Interneta vietnē.

3.7. Interneta vietnes lietotājs nedrīkst ievietot informāciju/materiālus, kas aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu.

3.8. Par lietošanas noteikumu neievērošanu VNĪ Interneta vietnes lietotājs, atkarībā no pārkāpuma rakstura vai sekām, var tikt saukts pie normatīvajos aktos noteiktās civiltiesiskās, administratīvās vai kriminālās atbildības.

3.9. Sludinājumu izvietošanai un pārvaldības nodrošināšanai, VNĪ nodrošina reģistrētu lietotāju kontu izveidi atbilstoši nosacījumiem, kuri ir pieejami: http://www.vni.lv/lat/kapitalsabiedribu_publiceta_informacija/piekluves_rekvizitu_sanemsana/. Reģistrētajiem lietotājiem tiek izsniegti piekļuves rekvizīti pieejai Interneta vietnei, kas sastāv no portāla lietotāja vārda, ko veido attiecīgā lietotāja e-pasta adrese un paroles.

 4. PIEKĻUVES REKVIZĪTU SAŅEMŠANA

4.1. Lai saņemtu piekļuves rekvizītus sludinājumu izvietošanai VNĪ Interneta vietnē, institūcija VNĪ iesniedz attiecīgu pieteikumu. Institūcija pieteikumu VNĪ var iesniegt elektroniski, parakstot ar e-parakstu, nosūtot pa pastu uz VNĪ juridisko adresi vai klātienē jebkurā no VNĪ klientu apkalpošanas centriem. Institūcija pieteikumā norāda šādu informāciju:

4.1.1. institūcijas nosaukums;

4.1.2. institūcijas rekvizīti – reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;

4.1.3. kontaktpersonas(-u) vārds un uzvārds;

4.1.4. kontaktpersonas(-u) tālruņa numurs un e-pasta adrese;

4.1.5. institūciju pārraugošās iestādes (ja tāda ir) nosaukums;

4.1.6. institūciju pārraugošās iestādes (ja tāda ir) reģistrācijas numurs.

4.2. Piekļuves rekvizīti tiek piešķirti tikai institūcijas pieteikumā minētajai(-ajām) kontaktpersonai(-ām).

4.3. Pieteikumu var iesniegt institūcijas amatpersona, kas darbojas likumā, institūcijas statūtos vai nolikumā piešķirto pilnvaru ietvaros, vai tās pilnvarots pārstāvis, pievienojot pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu, ja tas nav publiski pieejams.

5. INTERNETA VIETNĒ REĢISTRĒTA LIETOTĀJA PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

5.1. Reģistrētam lietotājam ir šādi pienākumi:

5.1.1. neizpaust un/vai nenodot citām personām sev piešķirtos piekļuves rekvizītus;

5.1.2. neveikt darbības, kas ir vērstas uz Interneta vietnes darbības traucēšanu vai drošības risku palielināšanu;

5.1.3. nekavējoties informēt VNĪ gadījumos, kad piešķirtie piekļuves rekvizīti ir kļuvuši zināmi citai personai, par to ziņojot VNĪ e-pasta veidā uz adresi: vni.lvweb;

5.1.4. informēt VNĪ par lietotāja tiesību bloķēšanu, ja tiek pārtrauktas darba tiesiskās attiecības institūcijā vai lietotājam tiek mainīti amata pienākumi un tā rezultātā piekļuve Interneta vietnei vairs nav nepieciešama;

5.1.5. informēt VNĪ par lietotāja kontaktinformācijas izmaiņām;

5.1.6. uzņemties pilnu atbildību par visām darbībām, kas Interneta vietnē ir veiktas ar tam piešķirtajiem piekļuves rekvizītiem;

5.1.7. ievietojot informāciju Interneta vietnē, izmantojot piešķirtos piekļuves rekvizītus, nodrošināt, ka:

5.1.7.1. informācija ir patiesa un satur korektus datus;

5.1.7.2. informācija ir aktuāla un izvietota atbilstošajā mājas lapas sadaļā;

5.1.7.3. informācija ir ievietota un tiek pārvaldīta, t.sk., dzēsta, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un nepārsniedz to definēto regulējumu un tā nosacījumus;

5.1.7.4. informācija ir sagatavota gramatiski korektā veidā un nesatur gramatiskās nepilnības;

5.1.7.5. informācija nesatur jebkāda veida aizskārumus vai nepamatotus ierobežojumus, kuri izriet no spēkā esošās Latvijas Republikas normatīvā regulējuma;

5.1.7.6. pielikumi nesatur izpildāmās datnes (piemēram, *.exe, *.com, *.shs, *.vbs).

5.2. Institūcija, atbilstoši regulas “EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar to atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)” (turpmāk – Regula) nosacījumiem, ir ar publicējamo informāciju saistītās fizisko personu datu apstrādes pārzinis un ir atbildīga par šo datu apstrādi, ievērojot Regulas un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības personas datu apstrādei un aizsardzībai.

 6. VNĪ PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

6.1. VNĪ nodrošina Interneta vietnes darbības vadību, reģistrēto lietotāju kontu izveidi un pārvaldību.

6.2. VNĪ nodrošina Interneta vietnes reģistrēto kontu izveidi vai atbloķēšanu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc atbilstoša pieteikuma saņemšanas.

6.3. VNĪ neuzņemas nekādu atbildību par Interneta vietnē izvietoto informāciju, kuru tur ir ievietojuši reģistrētie lietotāji.

6.4. VNĪ, veicot Interneta vietnes darbības vadību, identificējot gadījumus, kad reģistrētais lietotājs neievēro šo noteikumu 3. un/vai 4. daļas nosacījumus, bez iepriekšēja saskaņojuma var veikt:

6.4.1. attiecīgā lietotāja konta bloķēšanu;

6.4.2. attiecīgā lietotāja ievadītās informācijas dzēšanu.

6.5. VNĪ bez iepriekšēja saskaņojuma ir tiesīgi bloķēt lietotājus, kuri 6 (sešu) mēnešu periodā nav autorizējušies un nav izmantojuši Interneta vietnes funkcionalitāti.

6.6. VNĪ bez iepriekšēja saskaņojuma ir tiesīgi bloķēt lietotājus, kuru Interneta vietnē norādītā kontaktinformācija nav korekta.

 7. AUTORTIESĪBAS

7.1. Interneta vietne ir VNĪ īpašums. Visas Interneta vietnē atrodamās radošās izstrādnes, ieskaitot dizainu un programmatūras kodu, ir VNĪ īpašums un ir autortiesību objekts, un tas tiek aizsargāts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.2. Interneta vietnē publicēto materiālu, attēlu un informācijas pārpublicēšana vai izmantošana komerciālos nolūkos bez saskaņošanas ar VNĪ ir aizliegta.