Muzeju krātuvju kompleksa tehniskais projekts ir jāizstrādā no jauna

09.10.2013

Kultūras ministrija (KM) 2012. gada septembrī apstiprināja muzeju mainītās prasības Muzeju krātuvju kompleksa būvniecībai Pulka ielā 8 – kopējā platība tika samazināta par aptuveni 30 procentiem. 

2008. gadā pilnsabiedrības „Pulka iela” (tās biedrs bija arī SIA „5.iela”) izstrādātajam tehniskajam projektam 2012. gada augustā beidzās maksimāli iespējamais pagarinātais derīguma termiņš, līdz ar ko atkārtoti jāizstrādā jauna projekta dokumentācija (skiču un tehniskais projekts).

Sākotnējā iecere 2007. gadā paredzēja uzbūvēt muzeju krātuvju kompleksu aptuveni 34 000 kvadrātmetru platībā, kas nodrošinātu LNMM (tajā laikā arī Ārzemju mākslas muzeju), RMM, LNVM ar krātuvju telpām, restaurācijas darbnīcām, konferenču, darbinieku un ekspozīciju telpām. 2012. gadā, aktualizējot projektēšanas programmas, ko saskaņoja KM, platība tika samazināta līdz 20 000 kvadrātmeru.

Vienlaicīgi tika veikta divu Pulka ielā 8 jau esošu ēku mikrobioloģiskā, tehniskā izpēte. Tika atzīts, ka ēkas ir labā tehniskā stāvoklī un būtu saglabājamas (sākotnējā projektā šīs ēkas bija plānots nojaukt).

Ņemot vērā, ka projektēšanas programma ir būtiski mainījusies, VNĪ izsludināja jaunu konkursu muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, skiču un tehniskā projekta izstrādei un autoruzraudzības veikšanai. Pieteicās septiņi pretendenti, no kuriem uzvarēja SIA „Arhitektu birojs Krasts” piedāvājums. Tas atbilda visām nolikumā izvirzītajām prasībām. „Arhitektu birojs Krasts” piedāvāja arī zemāko cenu (212 360 latu).

Savu piedāvājumu iesniedza arī sākotnējā tehniskā projekta autors SIA „5.iela”, kas patlaban Iepirkumu uzraudzības birojā par konkursu iesniedzis sūdzību. Diemžēl projektētājs piedāvāja visaugstāko cenu, kaut arī tam kopumā par projektējamo objektu vajadzētu būt visplašākajām zināšanām, un nebūtu jāsāk izpēte no jauna. VNĪ vērš uzmanību, ka jebkura šāda lēmuma pārsūdzēšana nenāk par labu sabiedrībai un valstij kopumā – tā aizkavē projekta realizāciju, un laikus netiek apgūti budžeta līdzekļi.

 

Vispārīga informācija par projektu:

·         Ar 2006. gada 16. maija Ministru Kabineta rīkojumu Nr.347 ir apstiprināta programma „Mantojums 2018. Kultūras infrastruktūras uzlabošanas programma 2006.–2018.gadam”, kas paredz virkni kultūras objektu sakārtošanu, un tajā iekļauta arī jauna muzeju krātuvju kompleksa izbūve Rīgā, Pulka ielā 8.

·         Atklāta konkursa rezultātā 2007. gada septembrī tika noslēgts līgums ar pilnsabiedrību „Pulka iela” par muzeju krātuvju kompleksa būvniecības tehniskā projekta izstrādi.

·         Projekta izstrādes summa – 877 tūkstoši latu.

·         2008. gadā projekts akceptēts Rīgas pilsētas būvvaldē. Muzeja krātuvju projektu saskaņoja arī Kultūras ministrija.

·         Valstī iestājoties ekonomiskajai krīzei, valdība lēma pārskatīt iepriekš plānoto būvniecības projektu tālāku virzību. Tā rezultātā 2010. gadā saskaņā ar MK sēdes protokollēmumu arī muzeju krātuvju komplekss tika iekļauts atliekamo būvniecības projektu sarakstā.

·         Saskaņā ar Vispārīgiem būvnoteikumiem, akceptēta tehniskā projekta derīguma termiņš ir divi gadi, taču, ja nav mainījušies faktiskie un tiesiskie apstākļi, projekta derīguma termiņu ir iespējams pagarināt vēl uz diviem gadiem, ko VNĪ arī izdarīja.

·         Normatīvie akti neparedz iespēju pagarināt projekta drīguma termiņu uz ilgāku laiku.

·         Ministru kabinetā 2012. gada 1. augustā tika pieņemts rīkojums, ar kuru tika atbalstīta muzeju krātuvju būvniecības 1. kārta.

·         2013. gada maijā tika izsludināts jauns konkurss muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, skiču un tehniskā projekta izstrādei un autoruzraudzības veikšanai.

·         Projektētāja izstrādātā tāme būs viena no aplēsēm, kas tiks izmantota atklātajā konkursā būvdarbu veicēja izvēlei.

·         Pašlaik muzeju krātuvju kompleksa būvniecības 1. kārtai MK ir apstiprināts 18 miljonu latu liels budžets.