Iznomā
Rīga, Brīvības iela 96 - 1. STĀVA TELPAS
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
10,00 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 06.10.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 028 0049 001
Būvju/telpu platība - 59.3 m2
Zemes gabala platība - Proporcionāli telpu platībai
Telpu grupas apzīmējums - 003
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: 1 no 2
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā tirdzniecības telpas ēkas 1.stāvā, telpu grupa 003, telpas Nr. 1 - 6, ar kopējo platību 59,30 m². (Skatīt publikācijai pievienoto telpu plānu).

PAPILDUS nomas maksai jāmaksā: Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) un iznomājamā Nekustamā īpašuma apdrošināšana.
Informācija par izsoli
Datums: 18.10.2018
Laiks: 14:00
Vaļņu iela 28, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/25802/20180810224638_Pretendentu pieteikuma iesniegums 2018.pdf
files/ads/25802/20180810224639_Tipveida līgumi FM jurid.pers_2018.docx
files/ads/25802/20180810224639_Tipveida līgums FM fiziskām pers_2018.docx
files/ads/25802/25510_1 stava brivas telpas.png
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Tirdzniecības telpas
Cena
Cena - 10,00 EUR /m2, mēn. (bez PVN)

Rezultāti


Publicēts lēmums par Iznomā Rīga, Brīvības iela 96 - 1. STĀVA TELPAS

Nav nomas tiesību pretendentu.