Iznomā
Rīga, Riharda Vāgnera 4
Zemes gabala platība - 1564 m2
0,50 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 24.08.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 002 0014
Būvju/telpu platība - 4445.7 m2
Zemes gabala platība - 1564 m2
Maksimālais nomas termiņš - 30.gadi
Stāvs: no 4
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Tiek piedāvāts nomai nams Vecrīgā Riharda Vāgnera ielā 4, kas daudziem ir pazīstams ar tautā iegājušos nosaukumu „Vāgnera zāles nams”. Šajā ēkā kādreiz atradās Rīgas pirmais Pilsētas muzikālais teātris un šajā namā no 1837. līdz 1839. gadam operas diriģēja pasaules slavenais komponists Rihards Vāgners.
No 1988. līdz 2006. gadam šajā namā darbojās Vāgnera koncertzāle.

Ēkas platība: 4445,70 m²
Zemes platība: 1564 m²
Inženierbūves (laukums ar cieto segumu) platība: 87,71 m²

Īpašuma lietošanas mērķis – kultūras funkcijas nodrošināšanai.

Galvenie iznomāšanas nosacījumi:

- līguma darbības termiņš 30 gadi
- pamatojoties uz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas izsniegtiem noteikumiem (ņemot vērā, ka veicot zemes darbus, būs nepieciešamība veikt arheoloģisko izpēti) un atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un atbildīgo institūciju izsniegtiem noteikumiem - nomniekam ir pienākums izstrādāt un saskaņot ēkas pārbūves-restaurācijas būvprojektu un, pamatojoties uz to 41 (četrdesmit viena) mēnešu laikā no Īpašuma nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, veikt:
• ēkas pamatu pastiprināšanas darbus;
• ēkas hidroizolācijas atjaunošanas (ierīkošanas) darbus;
• jumta seguma nomaiņas darbus, tai skaitā bojāto nesošo konstrukciju nomaiņu;
• stiklotas virsgaismas konstrukcijas pārbūvi;
• ēkas visu fasāžu atjaunošanu-restaurāciju, tai skaitā logu un durvju restaurāciju/nomaiņu;
• ēkas visu telpu atjaunošanu-restaurāciju, tai skaitā izvērtējot nepieciešamo nesošo konstrukciju pastiprināšanu vai bojāto konstrukciju nomaiņu (konstruktīviem risinājumiem jāatbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un jānodrošina atbilstošo slodžu uzņemšana);
• pasākumus un darbus, kas nodrošinātu spēkā esošo ugunsdrošības prasību ievērošanu;
• vides pieejamības prasību ievērošanas nodrošināšanu;
• spēka esošo higiēnas prasību ievērošanas nodrošināšanu;
• jaunas ventilācijas un gaisa dzesēšanas sistēmas izbūvi;
• siltummezgla pārbūvi;
• jaunas ēkas apkures sistēmas izbūvi;
• jaunas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūvi, tai skaitā tehnisko kanalizāciju restorānam, un lietus savākšanas un novadīšanas nodrošināšanu;
• jaunas ēkas stacionārās ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas izbūvi;
• ēkas galvenajā elektrosadales telpā slēgiekārtas, ēkas maģistrālie elektropārvades kabeļi, lokālās sadalnes un telpu elektroinstalācijas nomaiņu, kā arī specefektu gaismojumu ar vadību un zemējuma izbūvi;
• jaunu UAS, BIS, ESS vājstrāvu sistēmu, kā arī citu lietošanas mērķim nepieciešamo vājstrāvu sistēmu izbūvi, tai skaitā (vai nepieciešams minēt max ieguldījumu apmēru):
- 6 (sešu) mēnešu laikā no Īpašuma nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē būvniecību, izstrādāt un saskaņot ar IZNOMĀTĀJU un pašvaldības būvvaldi būvniecības ieceres dokumentāciju visiem būvdarbiem, tai skaitā veikt visus nepieciešamus pirms projektēšanas darbus un iesniegt IZNOMĀTĀJAM būvatļaujas kopiju un saskaņotas ar pašvaldības būvvaldi būvniecības ieceres dokumentācijas kopiju pilnā komplektā vienā eksemplārā;
- 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanas ar IZNOMĀTĀJU un pašvaldības būvvaldi, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē būvniecību, veikt projektēšanas darbus, saskaņot izstrādāto būvprojektu ar IZNOMĀTĀJU un pašvaldības būvvaldi, un iesniegt IZNOMĀTĀJAM būvatļaujas kopiju ar atzīmi par projektēšanas nosacījumi izpildi un saskaņotu ar pašvaldības būvvaldi būvprojekta kopiju pilnā komplektā vienā eksemplārā;
- 3 (trīs) mēnešu laikā no atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanas, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē būvniecību, veikt būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, saņemt pašvaldības būvvaldes atzīmi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un iesniegt IZNOMĀTĀJAM būvatļaujas kopiju;
- 20 (divdesmit) mēnešu laikā no atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē būvniecību, izpildīt visus būvprojektā paredzētos būvdarbus un iesniegt IZNOMĀTĀJAM aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā, aktualizētu Būves kadastrālās uzmērīšanas lietu, būvprojekta pilna komplektā vienu oriģinālo eksemplāru, tai skaitā ar autoruzraudzības kārtā veiktām izmaiņām, būvniecības izpilddokumentāciju pilnā komplektā vienā oriģinālā eksemplārā.

Izsoles sākuma cena tiek noteikta 0,50 EUR/m²/ mēnesī, kam PAPILDUS jāmaksā nomas maksa par zemi 1,5% no kadastrālās vērtības gadā, n.ī. nodoklis par ēku un zemesgabalu, apdrošināšanas maksājumi, kā arī komunālie maksājumi.

Nomas tiesību pretendentam, līdz publikācijā norādītajam pieteikšanās brīdim (21.08.2018. pl. 17:00) , VNĪ kontā ir jāieskaita nodrošinājuma maksa EUR 10 000,- apmērā, kas līguma noslēgšanas gadījumā tiks novirzīta nomas maksas segšanai, bet gadījumā, ja nomas tiesību pretendents, pēc nomas līguma nosūtīšanas, līgumu neparaksta vai iesniedz attiecīgu atteikumu, nodrošinājuma maksa šādam dalībniekam netiek atmaksāta.
10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas iesniegt Iznomātājam pirmā pieprasījuma neatsaucamu Līguma saistību izpildes nodrošinājumu – bankas garantiju par summu EUR 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši eiro un 00 centi), kas ir neatsaucama apņemšanās pēc iznomātāja kā Garantijas saņēmēja, pieprasījuma maksāt iznomātājam naudas summu, kas nepārsniedz Garantijā noteikto summu, ja Uzņēmējs neizpilda savas saistības, kas noteiktas Līgumā un par kurām izdota Garantija, ko izdevusi Latvijas Republikā darbojošās kredītiestāde vai ārzemju kredītiestādes Latvijas filiāle, kuru Iznomātājs ir akceptējis.

Līgumā ir noteikts nomnieka pienākums visu līguma darbības laiku apdrošināt savu vispārējo civiltiesisko atbildību pret trešajām personām un iznomātājam nodarītajiem zaudējumiem (tajā skaitā tieši izrietošajiem finanšu zaudējumiem) ar minimālo atbildības limitu EUR 500 000 (pieci simti tūkstoši eiro) katram apdrošināšanas gadījumam, pašrisku ne lielāku kā EUR 5000 (pieci tūkstoši eiro), iekļaujot Īpašuma (t.sk. iznomātājam piederošās un Īpašumā esošās Kustamās mantas) lietotāja un apsaimniekotaja atbildību, atbildību par kaitējuma nodarīšanu iznomātājam piederošajam Īpašumam un mantai, kas nodota nomniekam, un atbildību par sniegtā pakalpojuma un produktu radīto kaitējumu (piemēram, ja nomnieks Īpašumā sniedz ēdināšanas pakalpojumus vai veic pārtikas preču tirdzniecību, organizē saviesīgus korporatīvus un/vai publiskus pasākumus). Apdrošināšanas sabiedrība un apdrošināšanas noteikumi iepriekš rakstveidā saskaņojami ar VNĪ. Sākotnējam apdrošināšanas līguma darbības periodam ir jābūt ne mazākam kā 12 (divpadsmit) mēneši, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas.

AR IZNOMĀŠANAS NOSACĪJUMIEM VAR IEPAZĪTIES PUBLIKĀCIJAS PIELIKUMĀ PIEVIENOTAJĀ LĪGUMA PARAUGĀ.

LĪGUMS TIEK SLĒGTS AR TO NOMAS TIESĪBU PRETENDENTU, KURŠ NOSOLĪJIS VISAUGSTĀKO NOMAS MAKSU.
Informācija par izsoli
Datums: 06.09.2018
Laiks: 14:00
Rīga, Vaļņu 28
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz 21.08.2018. pl. 17:00, iesniedzot pieteikumu Rīgā, Vaļņu ielā 28, Klientu apkalpošanas centrā.
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.

Dokumenti lejupielādei
files/ads/25263/20180730124520_R.Vagnera_4_inventarizacija.pdf
files/ads/25263/20180730124520_Zemes robezu plans.pdf
files/ads/25263/20180802165636_Pretendentu pieteikuma iesniegums 2018.pdf
files/ads/25263/20180802165750_R.Vāgnere 4 NOMAS LIGUMA PARAUGS.docx
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Egita Puļļa
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvegita.pulla

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Izglītības un kultūras ēkas
Cena
Cena - 0,50 EUR /m2, mēn. (bez PVN)

Rezultāti


Publicēts lēmums par Iznomā Rīga, Riharda Vāgnera 4

Nav nomas tiesību pretendentu.