Iznomā
Salaspils, Miera 3 - no Nr. 1 līdz Nr. 7 un no Nr. 12 līdz Nr. 42
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
1,00 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 12.01.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 8011 002 0614
Būvju/telpu platība - 662.2 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Telpu grupas apzīmējums - 001
Maksimālais nomas termiņš - 31.01.2019
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Nomas objekta lietošanas mērķis - darbnīcas (ražošanas) vajadzībām.
Informācija par izsoli
Datums: 22.01.2018
Laiks: 11:00
Nomas tiesību pretendents vai tā pilnvarotā persona (iesniedzot pilnvaras oriģinālu, uzrādot pasi vai personas apliecību) Nomas pieteikumu un citus dokumentus iesniedz klātienē Latvijas Universitātes telpās Jelgavas ielā 1, Rīgā, 2.stāvā, 202.kabinetā katru darba dienu sākot ar 15.01.2018. līdz 19.01.2018. no plkst. 09:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.13:00 līdz plkst. 16:00.

Nomas pieteikumu atvēršana notiks 2018.gada 22.janvārī plkst. 11:00 Latvijas Universitātes telpās Jelgavas ielā 1, Rīgā, 2.stāvā, 202.kabinetā.
Pirmā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
drošības depozīts: 2 (divu) mēnešu nomas maksas apmērā;

Nomas objektu uzturēt sanitārajos, ugunsdrošības un ekspluatācijas noteikumos paredzētajā kārtībā;

norēķins par nomu un citiem maksājumiem: Latvijas Republikā apgrozībā esošajā valūtā;

nav tiesības nomas objektu vai tā daļu ieķīlāt, apgrūtināt ar lietu tiesībām un nodot to apakšnomā.

Dokumenti lejupielādei
files/ads/22244/20180112095335_Nomas_ligums_3_pielikums.pdf
files/ads/22244/20180112095342_Izsoles_kartiba_1_2_pielikums.pdf
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
Jānis Bērziņš
mob. tālr. Nr. 29213975
e-pasts: lu.lvjaberz
Lietošanas mērķis
Citas telpas
Cena
Cena - 1,00 EUR /m2, mēn. (bez PVN)