Iznomā
Rīga , Katrīnas dambis 29
Zemes gabala platība - 0.3464 ha
378,54 EUR
Publicēts 10.01.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 012 0006
Zemes gabala platība - 0.3464 ha
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā -
378,54 EUR (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā zemesgabalu bez apbūves tiesībām.
Papildus nomas maksai jāmaksā Nekustamā īpašuma nodoklis (NIN).
Informācija par izsoli
Datums: 25.01.2018
Laiks: 14:00
Rīga, Vaļņu iela 28
Pirmā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu(Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/22243/20180110165725_Zemes nomas līgums 2014.docx
files/ads/22243/20180110165731_Pretendentu pieteikuma iesniegums (2014) .doc
files/ads/22243/20180110165749_Katrīnas dambis 29.jpg
files/ads/22243/20180110170050_Zemes robežu plāns.jpg
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Agnese Strautiņa
tālr.: 25452791
e-pasts: vni.lvagnese.strautina


VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: daiga.kodina@vni.
Lietošanas mērķis
Zemes bez apbūves tiesībām
Cena
------
Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā 378,54 EUR (bez PVN)

Rezultāti


Publicēts lēmums par Iznomā Rīga , Katrīnas dambis 29

Nav nomas tiesību pretendentu.