Iznomā
Burtnieku novads, Valmieras pagasts, Dzirnavu 7 - 21
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
0,45 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 10.01.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 9690 008 0174
Būvju/telpu platība - 75.9 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 31.01.2023
Cena - 0,45 EUR/m2 mēn (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par objektu kopā -
34,16 EUR (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Zemesgabala nomas maksa 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28 EUR (divdesmit astoņi euro) gadā.
Telpā var ievilkt elektrību, nav ūdens apgādes, nav kanalizācijas, nav apkures.
Informācija par izsoli
Datums: 19.01.2018
Laiks: 11:00
Ieslodzījuma vietu pārvaldē, 316.kabinetā, Stabu ielā 89, Rīgā, LV-1009
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Nomnieks nedrīkst telpu nodot apakšnomā vai izmantot telpu kopdarbībai ar trešajām personām bez Iznomātāja rakstiskas atļaujas.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/22242/20180110145313_NEDZĪVOJAMO TELPU NOMAS LĪGUMS.docx
files/ads/22242/20180110145356_Zemes nomas līgums.docx
files/ads/22242/20180110145412_1.pielikums NTNL Plāns.docx
files/ads/22242/20180110145434_pielikums Nr.1 Zemes nomas līgums.docx
files/ads/22242/20180110145435_pielikums Nr.2 Zemes nomas līgums.docx
files/ads/22242/20180110145448_Zemes nomas līgums 3.pielikums.docx
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
Valmieras cietuma juriste Inese Ābele, tālr.64281473, ievp.gov.lvinese.abele
Lietošanas mērķis
Noliktavas telpas
Cena
Cena - 0,45 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
------
Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā 34,16 EUR (bez PVN)

Rezultāti


Publicēts lēmums par Iznomā Burtnieku novads, Valmieras pagasts, Dzirnavu 7 - 21

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: Augstākais nomas maksas piedāvātājs: Eduard Nabiev, par nedziv. telpu EUR 0,46 par 1 kv.m. (bez PVN) mēnesī un par zemi 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 EUR mēnesī.

Līguma noslēgšanas termiņš: 31.01.2018.

Kontaktpersona: Valmieras cietuma juriste Inese Ābele, tālr. 64281473, ievp.gov.lvinese.abele.